Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS303 Araştırma Yöntem ve Teknikleri I 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Sosyal bilimlerinde araştırmanın yeri ve önemi, bir araştırmanın tasarım süreci ve bu bilimlerde kullanılan nicel araştırma yöntemlerini öğreneceklerdir. Araştırma Projeleriyle bilimsel araştırma sürecini uygulamalı olarak öğreneceklerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr Öğretim Üyesi Miki HİM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karasar, N. (2006) Bilimsel Araştırma Yöntemi 10. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. YILDIRIM, Ali ve Hasan Şimşek. 2008.Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.Ankara: Seçkin Yayınevi. NEUMAN, W. Lawrence. 2007. Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. İstanbul: Yayın Odası. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, Anlatım,Tartışma,Soru-Cevap

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 120 120

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nicel Araştırma Nedir? Yok Yok
2 Pozitivizm Üzerine Yok Yok
3 Araştırma Süreçleri Yok Yok
4 Hipotez Oluşturma Yok Yok
5 Örneklem Yok Yok
6 Deney Yöntemi -I Yok Yok
7 Deney Yöntemi -II Yok Yok
8 Arasınav Ara sınav Yok
9 Betimsel Uygulama- I Yok Yok
10 Betimsel Uygulama- II Yok Yok
11 Anket Nedir? -I Yok Yok
12 Anket Nedir?- II Yok Yok
13 Verilerin Analizi Yok Yok
14 Araştırma Uygulama-I Yok Yok
15 Araştırma Uygulama-II Yok Yok
16 Final Sınavı Final Sınavı Yok

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63778 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.
4 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
5 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
6 63782 Saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamına istatistiksel değerlendirmelere tabii tutma becerilerini geliştirir.
7 63784 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini planlar ve yürütür.
8 63793 Sosyolojik proje ve araştırmalarında ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
9 63785 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
10 63794 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
11 63786 Araştırma verisine uygun istatistiği seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.
12 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
13 63788 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
14 63789 Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için, birlikte çalışma becerilerini artırarak, sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
15 63790 Sosyal çoğulculuğu kavrar ve sosyal değişimleri değerlendirir.
16 63791 Klasik ve Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir ve sosyolojik ekolleri tanımlar.
17 63792 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlar ve açıklar.