Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS305 Toplumsal Tabakalaşma ve Sınıf 927001 3 5 6

Dersin Amacı

1 -) Toplumsal tabakalaşma ve hareketlilik konusuna ilişkin temel teorileri ve kavramları açıklayabilmek 2 -) Farklı toplumsal tabakalaşma modellerini tanımlayabilmek 3 -) Toplumsal, ekonomik ve politik eşitsizliklerin temellerini açıklayabilmek 4 -) Toplumsal sınıfları ve sınıf çatışmalarını anlayabilmek 5 -) Tabaka ve sınıf üstüne olan karşıt teorileri çözümleyebilmek 6 -) Toplumsal cinsiyet, ırk ve din gibi kategorilerin tabakalaşmadaki rolünü kavrayabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep CENGİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-) David B. Grusky, Social Stratification in Sociological Perspective, Westview Press, Oxford, 1994. 2) B. Turner, Eşitlik, Dost Kitabevi, Ankara, 1997. 3) Anthony Giddens, İleri toplumların Sınıf Yapısı, Birey Yayıncılık, Ankara, 1999. 4) E. Balibar ve I. Wallerstein, Irk, Ulus, Sınıf, Metis Yayınları, İstanbul, 1993.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Haftalık ders içeriği sekmesinde belirtildiği gibi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 120 120

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Giriş ve Temel kavramlar Yok Yok
2 Toplumsal Tabakalaşmanın Temel Parametreleri Yok Yok tabakalaşma...docx
3 Toplumsal tabaka ve sınıfa İlişkin Sosyal Teoriler. Genel Giriş Yok Yok tabakalaşma...docx
4 İşlevselcilik Yok Yok tabakalaşma...docx
5 Marksizm Yok Yok tabakalaşma...docx
6 Yönetici Sınıf ve Elit Teorisi Yok Yok tabakalaşma...docx
7 Anthony Giddens'ın Elitlere Yaklaşımı Yok Yok tabakalaşma...docx
8 Toplumsal ve Kültürel Mobilite Yok Yok tabakalaşma...docx
9 Ara sınav Ara sınav Yok tabakalaşma...docx
10 Sorokin in toplumsal hareketlilik yaklaşımı Yok Yok tabakalaşma...docx
11 Lipset ve Bendix in Toplumsal hareketlilik yaklaşımı Yok Yok tabakalaşma...docx
12 Weber ve neo-Weberyan teori Yok Yok tabakalaşma...docx
13 Weber ve neo-Weberyan teori Yok Yok tabakalaşma...docx
14 Genel değerlendirme Yok Yok tabakalaşma...docx
15 Final sınavı Final sınavı Yok tabakalaşma...docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239945 toplumsal tabakalaşmanın ne olduğu öğrenilir
2 1239946 toplum incelemelerinde tabakalaşması hakkında farkındalık kazanılır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63778 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.
4 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
5 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
6 63782 Saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamına istatistiksel değerlendirmelere tabii tutma becerilerini geliştirir.
7 63784 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini planlar ve yürütür.
8 63793 Sosyolojik proje ve araştırmalarında ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
9 63785 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
10 63794 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
11 63786 Araştırma verisine uygun istatistiği seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.
12 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
13 63788 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
14 63789 Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için, birlikte çalışma becerilerini artırarak, sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
15 63790 Sosyal çoğulculuğu kavrar ve sosyal değişimleri değerlendirir.
16 63791 Klasik ve Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir ve sosyolojik ekolleri tanımlar.
17 63792 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlar ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 5 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 3 3
2 4 5 4 5 5 3 5 4 3 5 2 5 4 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek