Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS327 Osmanlı Toplum Yapısı 927003 3 5 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Osmanlı Devleti’nin XIV-XVI. yüzyıllar boyunca sahip olduğu sosyal ve ekonomik yapısının değerlendirilmesidir. Bu amaçla öncelikli olarak devletin kuruluş süreci ardından imparatorluk statüsüne geçişte geçerli olan şartlar ele alınacak, Osmanlı Devleti’nin varoluş ve başarısının sosyo-ekonomik faktörleri incelenecektir. Osmanlı Devleti’nin bir dünya gücü olmasında etkili unsurlar oluşum, gelişim ve bozulma süreçlerinin yorumlama, analiz ve sentez yöntemleriyle değerlendirilecektir. Ayrıca çağdaş sistem ve yapılar ile karşılaştırmalar yapılarak konunun pekişmesi sağlanacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. İlyas Sucu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Yusuf Halaçoğlu, Ankara 1995. 2. Türkiye Tarihi, 2. C., Osmanlı Tarihi 1300-1600, S. Akşin (Yay.Yön.), İstanbul 1988. 3. Devlet-i Aliyye I, Halil İnalcık, İş Bankası Yayınları, İstanbul 2009. 4. Osmanlı İmparatorluğu’nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi, 2 Cilt, Halil İnalcık, Eren Yayınları İstanbul 2007. 5. Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, Suraiya Faroqhi, Tarih Vakfı Yurt Yay. İstanbul 1997. 6. 100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi, Şevket Pamuk, Gerçek Yayınevi İstanbul 1993.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görece çok karmaşık ve coğrafyaya göre farklılıklar gösteren Osmanlı klâsik dönemindeki sosyo-ekonomik yapının ve bu yapının oluşumunda etken olan devlet politika ve argümanlarının öğrenciler tarafından kavranmasını sağlayacak konuları anlatmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 118 118

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Genel Bilgiler YOK YOK
2 Osmanlı Beyliğinin Kuruluşunda Türk Toplumu YOK YOK
3 XV. Yüzyılda Türk Toplumu Yapısı YOK YOK
4 Osmanlı Hükümet Sistemi YOK YOK
5 Osmanlı Toplumunda Sosyal Tabakalaşma YOK YOK
6 Dünya Ticareti YOK YOK
7 Yükselme Döneminde Osmanlı İktisat Düzeni YOK YOK
8 Ara Sınav Ara Sınav YOK
9 Ticaret Hayatı, Açık Pazarlar, Kapanhanları YOK YOK
10 Devlet Maliyesi (Gelirler-Giderler) YOK YOK
11 Osmanlı Vergi Toplama Düzeni YOK YOK
12 Mukataa Usulü YOK YOK
13 Fiyat Politikaları YOK YOK
14 Enflasyon- Sikke Tağşişleri YOK YOK
15 Genel Değerlendirme YOK YOK
16 Final Sınavı YOK YOK

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1466406 Kuruluşundan itibaren Osmanlı Devletinin toplumsal yapısını öğrenir.
2 1466407 Toplumsal yapıyı oluşturan tabakalaşma öğelerini kavrar.
3 1466408 Osmanlı iktisadi düzenini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.