Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS397 İlk Çağ Felsefesi 927003 3 5 6

Dersin Amacı

Felsefe tarihi boyunca tartışılan düşüncelerin ve sorunların ilk kez ortaya atıldıkları Antik Yunan Felsefesi üzerinde yoğunlaşarak, öğrenciye, bu dönemin temel kavram ve sorunlarını tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. HASAN AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Burnet, John, Early Greek Philosophy, Adam and Charles Black, 1892. 2. Cevizci, Ahmet. İlkçağ felsefesi tarihi, Asa Kitabevi, 1. Basım, Bursa, 1998. 3. Cornford, Francis Macdonald, Plato and Parmenides, The Liberal Arts Press, New York, 1957. 4. Denkel, Arda. İlkçağ’da Doğa Felsefeleri, Özne Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 1998 5. Freeman, Kathleen, The Pre-Socratic Philosophers, Harvard University Press, 1959. 6. Kirk, G.S.- Raven, J.E., The Presocratic Philosophers (A Critical History with a Selection of Texts), Cambridge, At The University Press, 1963. 7. Russell, Bertrand. Batı Felsefesi Tarihi, (Çev. Muammer Sencer), Say Kitap Pazarlama, 3. Baskı, İstanbul, 1983. 8. Thilly, Frank. Felsefe Tarihi ( I. Kitap), (Çev: İbrahim Şener), Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1995. 9. Weber, Alfred. Felsefe Tarihi, (Çev: H. Vehbi Eralp), Sosyal yayınlar, Dördüncü Basım, İstanbul, 1991. 10. Zeller, Eduard, Outlines of the History of Greek Philosophy, (Translated by L.R. Palmer), Thoemmes Press, 199

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Felsefe tarihin temelleri, Pre-Sokratik felsefe, Sokrates, Platon, Aristoteles ve Sokratik Okullar, Helen-Roma Felsef

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 118 118

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antik Yunan Felsefesine Giriş Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok ilk çağ felsefesi ders notları.docx
https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/2016/04/01/mitostan-logosa-doga-felsefesi-neden-antik-yunanda-dogdu/
2 Pre-Sokratik dönem: Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Herakleitos Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok ilk çağ felsefesi ders notları.docx
3 Parmenides, Empedokles, Anaksagoras, Demokritos ve Pythagoras Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok ilk çağ felsefesi ders notları.docx
4 Felsefi Düşüncenin İnsan varlığı ile ilgili sorunlara yönelmesi: Sofistler. Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok ilk çağ felsefesi ders notları.docx
5 Sokrates ve düşünce tarihine yaptığı etki. Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok ilk çağ felsefesi ders notları.docx
6 Platon: İdealar Kuramı ve Mağara benzetmesi. Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok ilk çağ felsefesi ders notları.docx
7 İdealar Kuramına eleştirel bir bakış ve “Üçüncü Adam” paradoksu. Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok ilk çağ felsefesi ders notları.docx
8 Ara Sınav Ara Sınav Yok
9 Platon’un Kozmolojisi ve Aşk Kuramı. Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok ilk çağ felsefesi ders notları.docx
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/764917
10 Aristoteles’in kategorileri ve ontolojisi. Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok http://www.beytulhikme.org/Makaleler/945643605_05_Yesil_(79-108).pdf
ilk çağ felsefesi ders notları.docx
11 Dört neden kuramı ve değişim problemi. Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok ilk çağ felsefesi ders notları.docx
12 Ön Hazırlık: Kitap, internet ve kütüphane taraması Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok ilk çağ felsefesi ders notları.docx
13 Madde ve Form öğretisi. Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok ilk çağ felsefesi ders notları.docx
14 Epikurosculuk, Stoacılık. Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok ilk çağ felsefesi ders notları.docx
15 Ön Hazırlık: Kitap, internet ve kütüphane taraması Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok ilk çağ felsefesi ders notları.docx
16 Final Sınavı Final Sınavı Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1466601 Felsefenin ortaya çıkışı ve başlangıcı hakkında bilgi sahibi olma.
2 1466602 Sokrates’e kadar olan felsefe sorunlarını ve yaklaşımlarını bilme
3 1466603 Epikurosculuk, Stoacılık, Şüphecilik ve Yeni Platonculuğu ana hatlarıyla öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 3
2 5
3 5 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek