Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS403 Çalışma Sosyolojisi 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Çalışma sosyolojisi ve iş hayatının sosyal yönleri ile ilgili donanım kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep Cengiz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Durusoy Öztepe, N., Koyuncu, A., Ünlütürk Ulutaş, Ç. (2012) “Çalışma Merkezli Toplumdan Tüketim Toplumuna: Tüketim Kavramı ve Dönüşümü”, Sosyal Güvenlik Dünyası, S. 81. Sungur, Z. (2012), Çalışma Sosyolojisi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını. Ecevit, M.,Güneş, F. (2011), Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, s. 25-43. Ansal, H. (1999), Esnek Üretimde İşçiler ve Sendikalar, http://www.birlesikmetal.org/kitap/kitap_99/1999-3.pdf Selamoğlu, A. (1998), “Yönetim ve Üretim Anlayışında Değişim”, Japon Modelinin Artan Etkinliği”, Çimento İşveren Dergisi, C. 12, S. 6, s. 8-25. Atılgan, G. ( 2012), “Türkiye’de Toplumsal Sınıflar: 1923- 2010″, 1920’den Günümüze Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim, Ankara: Phonix, s. 269-312

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çalışma ve Çalışma Sosyolojisi Kavramları, Çalışma İlişkilerinin Tarihi, Çalışma ve Çalışma Zamanı Kavramlarının Analizi, Endüstriyel Çalışma ve Örgütler, İşbölümü ve Teorileri, İş Grupları ve İşin Toplumsal Yapısı, Endüstriyel İş Ortamında İş İlişkileri, , Modern Toplum ve Çalışma İlişkilerin Değişimi, Bilgi Toplumları ve Temel Özellikleri, Kadının Çalışma Yaşamındaki Yeri, çalışma yaşamının güncel sorun alanları (esnek istihdam, güvencesizleşme, işsizlik, emek göçü,), yeni çalışma biçimleri ve işin geleceği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 11 2 22
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 7 35
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, dersin tanıtılması çalışma sos..docx
2 Çalışma sosyolojisinin tanımı, genel kavramları ve perspektifler Okuma Yok çalışma sos..docx
3 Toplumsal tabakalaşma ve farklı sosyolojik yaklaşımlar çalışma sos..docx
4 Çalışma sosyolojisinde klasik yaklaşımlar Okuma Yok çalışma sos..docx
5 Kapitalist ekonominin iş modelleri: Fordist dönem Okuma Yok çalışma sos..docx
6 Kapitalist ekonominin iş modelleri: Post-Fordist dönem, esnek emek Okuma Yok çalışma sos..docx
7 Neoliberalizm ve emek piyasasının dönüşümü Okuma Yok çalışma sos..docx
8 Küreselleşme, teknoloji ve bilgi devrimi Okuma Yok çalışma sos..docx
9 Vize Okuma Yok çalışma sos..docx
10 Çalışma hayatında güncel problemler Okuma Yok çalışma sos..docx
11 Türkiye'de çalışma hayatı Okuma Yok çalışma sos..docx
12 Kadın ve işgücü piyasası Okuma Yok çalışma sos..docx
13 Göç ve işgücü piyasası Okuma Yok çalışma sos..docx
14 Genel Değerlendirme Okuma Yok çalışma sos..docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1237778 Çalışma hayatına ilişkin temel kavram ve sorunları bilir.
2 1237779 Ekonomik, siyasi ve kültürel değişmelerin çalışma hayatını nasıl şekillendirdiğine dair bilgi sahibi olur.
3 1237780 Kapitalist toplumdaki iş ilişkileri ve ağlarını anlar.
4 1237781 Küreselleşmenin çalışma hayatına etkisini kavrar.
5 1237782 Türkiye'deki çalışma hayatının gerçekleri ve problemlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63778 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.
4 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
5 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
6 63782 Saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamına istatistiksel değerlendirmelere tabii tutma becerilerini geliştirir.
7 63784 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini planlar ve yürütür.
8 63793 Sosyolojik proje ve araştırmalarında ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
9 63785 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
10 63794 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
11 63786 Araştırma verisine uygun istatistiği seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.
12 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
13 63788 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
14 63789 Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için, birlikte çalışma becerilerini artırarak, sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
15 63790 Sosyal çoğulculuğu kavrar ve sosyal değişimleri değerlendirir.
16 63791 Klasik ve Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir ve sosyolojik ekolleri tanımlar.
17 63792 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlar ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3
2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3
3 2 3 2 4 3 2 1 3 2 2 2 4 5 3 2 3 4
4 4 3 2 4 2 4 3 4 4 2 2 4 3 5 3 4 2
5 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek