Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS410 Kent Sosyolojisi 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Kent sosyolojisini tanımlamak, çalışma konularını aktarmak; kentin tarihsel gelişimini incelemek; 19. yüzyıldan başlayarak başta sosyologlar olmak üzere düşünürlerin kentle ilgili kuramlarını ele almak; Türkiye'de kentleşmeyi dönemler halinde öğretmek; günümüzde kent sosyolojisini ilgilendiren kentsel dönüşüm, soylulaştırma gibi konuları öğretmek ve tartışmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Meriç Kırmızı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Güneş, F. (Ed.). (2013). Kent Sosyolojisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını. - Hubbard, P. ve R. Kitchin. (2018). Mekan ve Yer üzerine Büyük Düşünürler (E. Ş. Ataman, Çev.). İstanbul: Litera Yayıncılık. - Kaçmazoğlu, H.B. (2017). Mübeccel Belik Kıray'ın Sosyolojik Görüşleri Üzerine. Sosyoloji Konferansları, 55(2017-1), s. 385-412. - Keleş, R. (2005). Kent ve Kültür Üzerine. Mülkiye, 29(246), s. 9-18. - Kıray, M. (1972). Gecekondu: Azgelişmiş Ülkelerde Hızla Topraktan Kopma ve Kentle Bütünleşememe. SBF Dergisi, 27(3), s. 561-573. - Koyuncu, A. (2011). Sosyoloji Kuramlarında Kent. Selçuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, 25, s. 31-56. - Mumford, L. (2007). Tarih boyunca kent: kökenleri, geçirdiği dönüşümler ve geleceği (G. Koca ve T. Tosun, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. - Özden, P. P. (2016). Kentsel Yenileme: Yasal-Yönetsel Boyut Planlama ve Uygulama (2. baskı). Ankara: İmge Kitabevi. - Şengül, T. (2009). Kentsel Çelişki ve Siyaset: Kapitalist Kentleşme Süreçlerinin Eleştirisi (2. baskı). Ankara: İmge Kitabevi. - Ural, H. (2017). Beyoğlu’nun Gece Yaşamı ve Neoliberal İktidar Teknolojileri. idealkent, 22(8), s. 641-664. - Wacquant, L. (2015). Kent Paryaları (M. Doğan, Çev.). (2. baskı.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kent sosyolojisinin tanımı ve çalışma konuları; kentin tarihsel gelişimi; kent kuramları; Türkiye'de kentleşme; kentsel dönüşüm, soylulaştırma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 10 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
27 Makale Yazma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
34 Okuma 8 4 32
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kentlerin kökeni ve tarihi Okuma Yok 1 Kentlerin kokeni ve tarihi.ppt
2 Kentin klasik kuramları Okuma Yok 2-3 Kent kuramlari.ppt
3 Çağdaş kent kuramları Okuma Yok 2-3 Kent kuramlari.ppt
4 Türkiye'de kentleşme Okuma Yok 4 Turkiyede kentlesme.ppt
5 Küresel kent Okuma Yok 5 Kuresel kent.ppt
6 Kent yoksulluğu Okuma Yok 6 Kent yoksullugu.ppt
7 Yeni kentsel kriz Okuma Yok 7 Yeni kentsel kriz.ppt
8 Tekrar Yok Yok
9 Ara sınav Ara sınav Yok
10 Kuramda kentsel dönüşüm Okuma, öğrencilerin grup ödevlerinin sunumları Yok 8 Kentsel donusum kurami.ppt
11 Uygulamada kentsel dönüşüm Okuma, öğrencilerin grup ödevlerinin sunumları Yok 9 Kentsel donusum calismasi ornegi.ppt
12 Türkiye'de kentsel değişim kuramı Okuma, öğrencilerin grup ödevlerinin sunumları Yok 10 Türkiyede kentsel toplumsal degisim kurami (Mubeccel Kiray).ppt
13 Kent ve kültür Okuma, öğrencilerin grup ödevlerinin sunumları Yok 11 Kent ve kultur (Rusen Keles).ppt
14 Paylaşım ekonomisi Okuma, öğrencilerin grup ödevlerinin sunumları Yok 12 Paylasim ekonomisi.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462043 Öğrenci kent sosyolojisine ilişkin temel sosyolojik kavramlara ve kuramlara hâkim olarak kente ilişkin analizler yapar.
2 1462044 Öğrenci kentsel dinamikleri anlar ve açıklar.
3 1462045 Öğrenci kent içerisindeki kültürel, sosyal, mekânsal benzerlikleri ve farklılıkları anlar ve açıklar.
4 1462046 Öğrenci kente ilişkin sosyolojik donanımını iş ve akademik yaşamında kullanır.
5 1462047 Öğrenci kentsel sorunları çözümler.
6 1489581 Ders kent sosyolojisinin çalışma alanlarını öğrenmeyi sağlar.
7 1489582 Ders kent sosyolojisi disiplininin ortaya çıkışı ve kuramsal gelişimi ile ilgili bilgi aktarır.
8 1489583 Ders kentin tarihsel gelişimi ile ilgili bilgileri tazeler.
9 1489584 Ders kent ve toplum konusundaki güncel sorunlara değinir.
10 1489585 Ders ülkemizde kentleşmeyi ve bu sürecin içerdiği sorunları Türk araştırmacıların çalışmaları üzerinden öğretmeyi amaçlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.