Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS422 Kimlik Sosyolojisi 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Bu ders kimlik kavramının kökenini, inşasını ve sosyal, kültürel ve politik anlamlarını sosyolojik çerçeveden analiz etmeyi amaçlamaktadır. Kimlik kavramının geleneksel ve güncel anlamları üzerine tartışmak, kimlik kavramının kültürün çeşitli kavramlarıyla ilişkisini tartışmak dersin temel gidişatını belirleyecektir. Bunlarla ilgili olarak kimlik mücadeleleri, kimlik siyaseti ve kimlik temelli yeni toplumsal hareketler incelenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Niyazi Usta

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anık, Mehmet (2012). Kimlik ve Çokkültürcülük Sosyolojisi. İstanbul: Açılım Kitap. Karakaş, Mehmet. (2013). Türkiye’nin kimlikler siyaseti ve sosyolojisi. Akademik İncelemeler Dergisi. Cilt: 8. Sayı: 2. Kaya, İbrahim. (2007) Kimlik Politikaları: Tanınma mı? Yoksa Hegemonya mı?. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Cilt: 1: 144-156. Özdalga, Elisabeth (2014). Kimlik Denklemleri. İstanbul: İletişim Yayıncılık. Özyurt, Cevat. (2012). Kimlik ve Farklılaşma. İstanbul: Açılım Kitap. Yanık, Celalettin. (2013). Etnisite, Kimlik ve Milliyetçilik Kavramlarının Sosyolojik Analizi. Kaygı. Sayı:20: 225-237.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimlik kavramı, kategorileri, kimlik ve toplumsal sınıf ilişkileri, kimlik mücadeleleri, kimlik temelli toplumsal hareketler, çokkültürcülük tartışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 8 1 8
11 Soru-Yanıt 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtılması, ders işleniş esaslarının belirlenmesi Yok Yok
2 Kimlik kavramı ve kavramsal çerçeve Okuma Yok
3 Kimlik kategorileri Okuma Yok
4 Küreselleşen dünyada kimlik, modernite, postmodernite ve kimlik sorunları I Okuma Yok
5 Küreselleşen dünyada kimlik, modernite, postmodernite ve kimlik sorunları II Okuma Yok
6 Kimlik, etnisite ve kimlik siyaseti/milliyetçilik Okuma Yok
7 Türkiye’de kimlik siyaseti ve hareketleri I: Milliyetçilik, İslamcılık Okuma Yok
8 Türkiye’de kimlik siyaseti ve hareketleri II Okuma Yok
9 Ara sınav Okuma Yok
10 Çokkültürcülük politikaları ve deneyimler I Okuma Yok
11 Çokkültürcülük politikaları ve deneyimler II Okuma Yok
12 Göç süreçleri ve kimlik sorunları Okuma Yok
13 Kimlik temelli yeni toplumsal hareketler Okuma Yok
14 Dersin değerlendirilmesi Okuma Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239105 Kimliğin toplumsal inşaasını anlar.
2 1239106 Sınıf, ırk, cinsiyet gibi kimlik belirleyici kavramların toplumsal olarak inşaa edilmiş kategoriler olduğunu açıklayabilir.
3 1239107 Kimlik kategorilerinin iktidar ve ayrıcalıklar ile ilişkisini açıklayabilir.
4 1239108 Kimlik kategorilerinin kesişme alanlarını gösterebilir.
5 1239109 Ders boyunca öğrendiği kimlik kavramlarını toplumda karşılaştığı durumları açıklamak için kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63778 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.
4 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
5 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
6 63782 Saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamına istatistiksel değerlendirmelere tabii tutma becerilerini geliştirir.
7 63784 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini planlar ve yürütür.
8 63793 Sosyolojik proje ve araştırmalarında ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
9 63785 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
10 63794 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
11 63786 Araştırma verisine uygun istatistiği seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.
12 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
13 63788 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
14 63789 Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için, birlikte çalışma becerilerini artırarak, sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
15 63790 Sosyal çoğulculuğu kavrar ve sosyal değişimleri değerlendirir.
16 63791 Klasik ve Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir ve sosyolojik ekolleri tanımlar.
17 63792 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlar ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 2 3 4 3 4 4 5 2 3 3 2 3 4 2
2 5 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 2 4
3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 5 3 2 3 4
4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3
5 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek