Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS426 Yaşlılık Sosyolojisi 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Bu derste toplumda değişmiş bulunan yaş, yaşlanma ve yaşlılığın algılanmasındaki değişimler incelenecektir. Ayrıca uzun yaşamaya bağlı olarak, toplumlarında giderek yaşlılar toplumu olacağını varsayarak bunun sosyoekonomik, siyasal ve kültürel boyutlarının ne anlama gelebileceğini tartışmak amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Selim EREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Leslie A ve Morgan, Suzanne Kunkel (2007) Yaşlanma, Toplum ve Yaşam Döngüsü İsmail Tufan (2003) Modernleşen Türkiye’de Yaşlılık ve Toplum, Yaşlanmanın Sosyolojisi, Anahtar Yayınları. H Harris, D. K (2007), The sociology of aging (2007) Rowman & Littlefield

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1950’li ve 60’lı yıllarda doğan kuşaklar 40’lı yaşları emeklilik, hatta yaşlılık olarak tanımlayan bir sosyokültürel atmosferde dünyaya gelmişlerdi. Kırk yaş bir tür yetişkinlik -sonrası dönem gibi algılanmaktaydı. Hatta bu kuşaktan birçoğu kırklı yılarının hemen başında emekliliğe ayrılmışlardı. Oysa son birkaç on yıldır modern tıp ve ilaç sektöründeki gelişmeler, hastanelerin açılması, göreli olarak refah düzeyinin artması gibi faktörler yaşam kalitesini yükselttiği gibi yaşam beklentisini de uzatmıştır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
27 Makale Yazma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
34 Okuma 8 4 32
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaşlılık ve Yaşlılığın Toplumsal Boyutları Okuma Yok
2 Bir Sosyal Kategori Olarak Yaşlılığın Ortaya Çıkışı Okuma Yok
3 Yaşlılık Üzerine Bazı Kuramlar Okuma Yok
4 Yaşlılık Üzerine Bazı Kuramlar Okuma Yok
5 Nufus ve Kalkınma ve Yaşlılık İlişkisi Okuma Yok
6 Yaşlılığı Araştırmanın Yol ve Yöntemleri Okuma Yok
7 Türkiye Nüfusunun Temel Demografik Özellikleri ve Yaşlanan Nüfus Oranı Okuma Yok
8 Türkiye Nüfusunun Temel Demografik Özellikleri ve Yaşlanan Nüfus Oranı Okuma Yok
9 Ara Sınav Okuma Yok
10 Yaşlanan Dünya’da Yaşlı Nüfus: Demografik Perspektifler Okuma Yok
11 Yaşlanan Dünya’da Yaşlı Nüfus: Demografik Perspektifler Okuma Yok
12 Yaşlılık Nasıl Algılanıyor: Yaşılılğın Sosyal Bağlamı Okuma Yok
13 Yaşlılık Nasıl Algılanıyor: Yaşılılğın Sosyal Bağlamı Okuma Yok
14 Çalışma Yaşamı, Yaşlanma ve Emeklilik Okuma Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236691 Yaş ve yaşlılığa ilişkin kavramsal ve kuramsal çerçeve ve literatürün aktarılmasıyla yaşlılığı sosyolojik bir olgu olarak anlar
2 1236692 Yaşlılığın tarihsel süreç içerisinde geçirmiş olduğu evrimin sosyolojik incelenmesinin yaparak yaşlılığın değişen bir sosyolojik olgu olduğunun ve sanayi sonrası dönemde yeni yaklaşımların kavrar.
3 1236693 Dünyada yaşlılık konusundaki farklı yaklaşımları tartışarak karşılaştırmalı bir değerlendirme yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63778 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.
4 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
5 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
6 63782 Saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamına istatistiksel değerlendirmelere tabii tutma becerilerini geliştirir.
7 63784 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini planlar ve yürütür.
8 63793 Sosyolojik proje ve araştırmalarında ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
9 63785 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
10 63794 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
11 63786 Araştırma verisine uygun istatistiği seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.
12 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
13 63788 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
14 63789 Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için, birlikte çalışma becerilerini artırarak, sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
15 63790 Sosyal çoğulculuğu kavrar ve sosyal değişimleri değerlendirir.
16 63791 Klasik ve Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir ve sosyolojik ekolleri tanımlar.
17 63792 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlar ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 2 3 2 3 4 2 4 2 2 2 3 3 3 3
2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3
3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek