Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP625. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 7.5

Dersin Amacı

Sosyal bilimlerde araştırma sistematiği ve bilimsel yaklaşım kazandırarak, bilimsel tutum geliştirmek, araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi kazandırarak, araştırmada kullanma, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak bu dersin genel amacıdır. Bu ders araştırma prensiplerini, metotlarını ve eğitim alanındaki uygulamalarını geniş bir kapsamda incelemektedir. Ders öğrencilerin araştırma desenleri, veri toplama ve analiz ve rapor yazma konusunda bilgi ve anlayışlarını artırmakla ilgilidir. Ders içeriği bilgiyi toplamak ve yaymada (paylaşmada) araştırmanın rolü, hipotez geliştirme, araştırma deseni geliştirmeye odaklanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Melek Demir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pagem Yayınları. Balcı, Ali. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara : PegemA Yayıncılık. Ekiz, Durmuş. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş. Ankara : Anı Yayıncılık. Fraenkel,J.R.,& Wallen,N.E.(2009). How to design and evaluate research in education (7thed.) Boston: McGrraw Hill. Kaptan, Saim. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Metotları. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

* Bilgi, bilgi türleri ve bilimsel bilgi * Bilimsel Yöntem * Araştırma ve Araştırma modelleri. * Araştırma süreci ve aşamaları * Evren Örneklem * Veri ve Veri Türleri * Rapor yazma ve APA standartları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 7 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70
34 Okuma 5 15 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim ve temel kavramlar, bilgiye ulaşma yolları 1. Hafta.doc
2 Bilimsel araştırmanın yapısı, araştırma türleri 2. Hafta.docx
3 Bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin görüşler Makale incelemesi sınıf içi 3. Hafta.docx
4 Araştırma konusu seçme Araştırma önerisi için konunun ve problem cümlesinin belirlenmesi 5. Hafta.docx
5 Araştırma problemi tanımlama, problemi ifade etme Makale incelemesi-sınıf içi En az 2 makalenin özetlenmesi 5. Hafta.docx
9. Hafta.doc
6 Değişken ve değişken türleri Araştırma önerisi için giriş kısmının yazılması 6. Hafta.pdf
7 Hipotez ve hipotez test etme Literatür tarama kısmının yazılması Öneri için veri toplama araçlarına karar verilmesi 7. Hafta.doc
8 Örnekleme yöntemleri Makale incelemesi-sınıf içi http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAY-Final-Konulari.pdf
9 Arasınav
10 Veri toplama araçları https://acikveri.ulakbim.gov.tr/acik-veri-acik-bilim/bolum-2-arastirma-verisi-hazirlama-sureci/2-5-veri-toplama-araclari/
11 SPSS ile veri analizi Makale incelemesi-sınıf içi Metot kısmının yazılması spss veri analizi.pdf
12 Bulguların yorumlanması ve tablolaştırma Makale incelmesinin yazılı olarak yapılıp teslim edilmesi -2 13. Hafta.docx
13 Bilimsel etik https://www.anadolu.edu.tr/arastirma/bilim-etigi-kilavuzu-ve-ekleri
14 Bilimsel atıf yapma https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/12173

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253295 Araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin temel kavramları açıklar.
2 1253296 Bir soruna ilişkin problem sorusunu ortaya koyar.
3 1253297 Hipotez geliştirir.
4 1253298 Özgün bir araştırma planlar.
5 1253299 Örnekleme yöntemlerinden araştırmasına uygun olanını seçer.
6 1253300 Araştırmasını sonuca götürecek sağlıklı veri elde etme yöntemlerini değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 1 4 1
2 1 4 1
3 1 4 1
4 1 4 1
5 1 4 1
6 1 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek