Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH324 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını temin etmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Harun YILDIZ, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sacit KURT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yay., Ank., 2018. Umberto Eco, Tez Nasıl Yazılır?, Can Yayınları, İstanbul 2019. Eğitimde Bilimsel Araştıma Yöntemleri, (Şener Büyüköztürk vd.), Pegem Akademi, Ank. 2019. İslam İlimlerinde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, (Ahmet Çelik vd), Kalem yay., İst., 2018. Robert A. Day, Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır, TÜBİTAK Yayınları, Ankara 2000. Zeki Arslantürk, Sosyal Bilimciler İçin Araştırma Metod ve Teknikleri, Çamlıca Yay., İstanbul 2008. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, AÖF Yay, Eskişehir 2015. https://auzefalmsstorage.blob.core.windows.net/auzefcontent/18_19/bilimsel_arastirma_teknikleri_isl_ao/index.html

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilim ve bilimsellik, Bilimde kullanılan yöntem ve metotlar Akademik yazı yazma usulü Akademik yazıda etik ilkeler Akademide ve özellikle İlahiyat alanında kullanılabilecek çeşitli web adresleri, programlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
20 Rapor Hazırlama 8 3 28
27 Makale Yazma 5 4 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş dersi ve ders içeriğinin tanıtılması
2 Bilimin İşlevleri, Bilimin Ölçütleri, Bilimin Özellikleri, Bilimsel Yöntem, Bilimsel Araştırma, Bilimsel Araştırmanın Aşamaları, Araştırma Yöntemleri 2. hafta.docx
3 Araştırmanın planlanması ve Araştırma desenleri 3. hafta.docx
4 Evren ve Örneklem Veri Toplama Yöntem ve Araçları 4. hafta.docx
5 Veri Toplama Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Verilerin Analizi 5. hafta.docx
6 Araştırmaların Raporlaştırılması Konu seçimi Malzemenin Araştırılması 6. hafta.docx
7 Çalışma planı ve bilgi fişleri 7. hafta.docx
8 Bilimsel yazı etiği 8. hafta.docx
9 Ara sınav
10 Başlık Nasıl Hazırlanır? Giriş Nasıl Yazılır? Sonuç Nasıl Yazılır? 10. hafta.docx
11 Kaynaklara Nasıl Atıf Yapılır? Bir Tarama/Değerlendirme Makalesi Nasıl Yazılır? 11. hafta.docx
12 Kitap Değerlendirmesi Nasıl Yazılır? Tez nasıl hazırlanır? 12. hafta.docx
13 Konferans bildirisi nasıl yazılır? Yazma eserlerle ilgili temel kavramlar 13. hafta.docx
14 Çeşitli programların tanıtılması (Shamela, Endnote vs.) 14. hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289797 Dersin sonunda öğrencii modern bilimsel yöntem ile ilgili temel tartışma konularını, kavramları öğrenir ve bunları güncel problemlere ve teoloji alanındaki tartışmalarla ilişkilendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 3 5 5 3 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek