Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH321 Marka Şehirler 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında, sanayileşme ve küreselleşme ile birlikte daha rekabetçi bir hale gelen şehirlerin , yeni ekonomik düzende var olabilmek için uyguladıkları stratejiler, kendileri için belirledikleri kimlik ve markalaşmalarına etki eden faktörler örnekler üzerinden incelenerek değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Apaydın, F., (2014). Şehir Pazarlaması, Ankara: Nobel akademik Yayıncılık, ss19-35. Avcı, S. (2004). Şehirsel yerleşmelerin belirlenmesinde kullanılan kriterler ve Türkiye örneği. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3(9), 9-28. Balibrea, M. P., (2001). “Urbanism, Culture and the Post-industrial City: Challenging the B a rcelona Model”, Journal of Spanish Cultural Studies (2), 87-210. Bekdemir, Ü., Kocaman, S., ve Polat, S. (2014). Yeni Büyükşehir Yasası Sonrasında Türkiye’de Şehir Nüfusu ve Şehir Yerleşmeleri. Doğu Coğrafya Dergisi, 19(32), 277-297. Beswick, C.-A. ve Tsenkova, S., (2002). “Overview of Urban Regeneration Policies”, (ed. Tsenkova, Sasha) Urban Regeneration: Learning from the British Experience. Calgary: University of Calgary, Faculty of Environmental Design, 9-17. Emekli, G. (2011). Öğrenen Turizm Bölgeleri, Kentler ve Kent Turizmine Kuramsal Yaklaşım. Ege Coğrafya Dergisi, 20(2), 27-39. Eraydın, A., (2002). Yeni Sanayi Odakları: Yerel Kalkınmanın Yeniden Kavramlaştırılması, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, ss: 5-18. İçellioğlu, C. Ş. (2014). Kent Turizmi ve Marka Kentler: Turizm Potansiyeli Açısından İstanbul’un Swot Analizi. Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 37-55. Karacaoğlu, S. ve Sert, A.N. (2019). Şehir Turizminde Sosyo-Demografik Özelliklerin Turistlerin Tekrar Ziyaret Etme ve Tavsiye Etme Niyetleri Üzerine Etkisi. Ulusal Turizm Kongresi.Sayfa 16-22. Keleş, R. (1980). Kentbilim Terimleri sözlüğü. Ankara: TDK yayınları. Keleş, R . (2014). Kent ve Kültür Üzerine. Mülkiye Dergisi , 29 (246) , 9-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mulkiye/issue/246/968 Keleş, R. (2016). Kentleşme Politikası. İmge Ktapevi. Mumford, L. (1970). The Culture of Cities. 1938. San Diego: Harvest. Uğur, A. ve Aliağaoğlu, A. (2018) Şehir Coğrafyası. Ankara: Nobel Yayınları. Tümertekin, E. (1973). Türkiye’de Şehirleşme ve Şehirsel Fonksiyonlar. İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 1840, Coğrafya Enstitüsü Yayınları, No: 72. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul. Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2009). Beşeri Coğrafya İnsan, Kültür, Mekan. İstanbul: Çantay Kitapevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Marka, marka ile kimlik ilişkisi, markanın bileşenleri, marka türleri, marka kimliği oluşturma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
49 Performans 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şehir nedir? Tanımı ve özellikleri. 1 hafta.pdf
2 Şehirlerin tarihsel kökeni 2 hafta.pdf
3 Geçmişten Günümüze Şehirlerin Gelişimi 3 hafta.pdf
4 Sanayi devrimi sonrası şehirler 4 hafta.pdf
5 Marka ve markalaşma kavramı 5-8 hafta.pptx
6 Kent ve kültür Marka ve marka kentler 5-8 hafta.pdf
7 Markalaşma ve Algı 5-8 hafta.pdf
8 Şehir Pazarlanması 5-8 hafta.pdf
9 Ara Sınav
10 Dünyada Marka Şehirler UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 10-12.pdf
11 Dünyada Marka Şehirler UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 10-12.pdf
12 Dünyada Marka Şehirler UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı 10-12.pdf
13 Cittaslow hareketi 13-14.pdf
14 Cittaslow hareketi 13-14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489299 Kentlerin yeni dünya ekonomisindeki yeri ve önemi konusunda bilgi sahibi olur.
2 1489300 Kentlerin kimliğini etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olur
3 1489301 Kentlerin markalaşma stratejileri hakkında bilgiye sahip olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2
2 4 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2
3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek