Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TPS203 SAĞLIK TURİZMİ 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin Dünya’da ve Türkiye’de Sağlık turizmi (spa ve wellness turizmi, termal turizm, medikal turizm, ileri yaş ve engelli turizmi) uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Türkiye’de sağlık turizmi sektörü https://www.ito.org.tr/itoyayin/0026604.pdf 2. Tüm Yönleriyle Sağlık Turizmi http://www.saturk.gov.tr/tyst.php 3. Tüm Yönleriyle Sağlık Turizmi / Ülkeler http://www.saturk.gov.tr/ust.php 4. Tüm Yönleriyle Sağlık Turizmi / Hastaneler http://www.saturk.gov.tr/hst.php 5. Sağlık Turizmi Ülke Raporları http://www.saturk.gov.tr/stur.php 6. Kamu Hastanelerinde Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Uygulama Rehberi.http://www.tyih.gov.tr/Eklenti/348,turistsaglikrehberi11102011pdf.pdf?0 7. Sağlık Turizmi El Kitabı http://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/493,saglik-turizmi-el-kitabi-08052012pdf.pdf?0 8. Altıntaş, A. ve Kurnaz Şahin, (2007). F. Reşit Saffet Atabinen ve Türk Turizmine Katkıları. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 42 (26),9-36. 9. Urry, J. (2009). Turist Bakışı, Bilgesu Yayıncılık. 10. UNWTO, World TourismBarometer. http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom18_01_january_excerpt.pdf 11. Kozak, M.A., Kozak, M. ve Kozak, N. (2015). Genel Turizm, Detay Yayıncılık. 12. Özgüç, N. (2007). Turizm coğrafyası. 5. baskı. İstanbul: Çantay Kitabevi

Staj Durumu

Seçmeli ders

Dersin İçeriği

a. Büyük grup oturumları: Sunum b. Tartışma oturumları: Panel c. Gözlemsel/Katılımlı çalışmalar d. Video izlemi, deneyim paylaşımları

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327383 • Turizm ve turist kavramlarını kavrayacak, • Turist kabul edilenleri ve edilmeyenleri kavrayacak, • Turizmin tarihsel gelişimini ve mevcut durumunu açıklayacak • Turizm türlerini kavrayacak, • Turizm ve çevre ilişkisini kavrayacak, • Turizmde sürdürülebilirlik kavramını açıklayacak, • Turizm tanımını yapabilecek, önemini kavrayacak, diğer bilim dalları ve sektörler arasındaki yeri ve önemini açıklayabilecek • Dünya’da ve Türkiye’de turizmin gelişimini açıklayabilecek • Alternatif turizm kavramını açıklayabilecek • Sağlık turizmini tanımlayabilecek. • Sağlık turizmi temel kavram ve kuramlarını açıklayabilecek • Sağlık turizminin tarihi gelişimini söyleyebilecek • Sağlık turizm türlerini adlandırabilecek ve ayırt edebilecek • Dünya’da sağlık turizmi uygulamalarını kavrayacak • Türkiye’de sağlık turizmi uygulamalarını kavrayacak • Termal Turizmi tanımı ve temel kavramlarını açıklayacak • Türkiye’de ve dünyada bulunan önemli termal turizm merkezlerini tanıyacak • Termal turizmin ülke ekonomisindeki mevcut yerini ve potansiyelini kavrayacak • Medikal Turizmi tanımı ve temel kavramlarını açıklayacak • Spa ve wellness turizmini önemini ve temel kavramlarını kavrayacak • İleri yaş ve engelli turizmi kavramlarını açıklayacak • Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren kurumların sahip olduğu özellikleri kavrayacak • Sağlık turizmi ve küresel rekabet edebilirliği açıklayabilecek • Sağlık turizminde tanıtım ve markalaşmanın önemini kavrayabilecek • Sağlık turizminde iletişimin önemini kavrayabilecek • Sağlık turizmi hukuku kavramlarını açıklayabilecek • Sağlık turizmi ile ilgili network ve bilgi paylaşımı konularını kavrayacak • Sağlık turizminde iletişimin önemini kavrayabilecek • Sağlık turizmi hukuku kavramlarını açıklayabilecek • Sağlık turizmi ile ilgili network ve bilgi paylaşımı konularını kavrayacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır