Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP317 NÖROPSİKİYATRİYE GİRİŞ 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Temel psikiyatrik ve nörolojik hastalıkları tanıyabilme, ayırtedebilme, temel tedavi yaklaşımlarını yapabilme becerisinin kazanılması amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Gökhan Sarısoy, Prof. Dr. Ömer Böke, Yrd. Doç. Dr. Y. Yasin Gümüş, , Doç. Dr Sırrı Bilge, , Yrd. Doç. Dr. Abdullah Marangoz, Prof. Dr. Dursun Aygün, Prof. Dr. Musa Kazım Onar, Doç. Dr. Levent Güngör, , , Yrd. Doç. Dr. Osman Kukula, Doç. Dr. Sırrı Bilge, , Prof. Dr. Hatice Güz, Prof. Dr. Murat Terzi, Prof. Dr. Ahmet Rifat Şahin, Prof. Dr. Erdal Ağar, Prof Dr Hande Türker, Prof. Dr. Oytun Bayrak

Ön Koşul Dersleri

Tıp Fakültesi 2. sınıf

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. Öztürk O, Uluşahin A. Gözden Geçirilmiş 13. Baskı Ankara 2015 Stahl'ın Temel Psikofarmakolojisi. Stahl SM. 4. Baskı İstanbul Tıp Kitabevi 2015 Psikiyatri Davranış Bilimleri/Klinik Psikiyatri. Kaplan & Sadock 11. Baskı Güneş Tıp Kitabevi 2016

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sinir sistemi ve ruhsal hastalıklar eğitimi süresi 4 haftadır. İçerikte toplam 13 saatlik 11 psikiyatri sunumu, toplam 15 saatlik 12 nöroloji sunumu, toplam 3 saatlik 3 çocuk psikiyatristi sunumu, toplam 6 saatlik 5 farmakoloji sunumu, 3 saatlik 2 fizyoloji sunumu, 2 saatlik 1 çocuk nörolojisi sunumu, 1 saatlik 1 beyin cerrahisi sunumu yer almaktadır. Biri psikiyatri biri nöroloji tarafından sunulan probleme dayalı öğretim bağlamında 2 senaryo oturumu mevcuttur. Eğitim sürecinde ruhsal muayene, mental muayene, hasta-hekim ilişkisinde zor durumlar, kötü haber verme ve ekstremite grafisi konularında pratik uygulama yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 80 1
6 Uygulama/Pratik 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 116 1 116
7 Laboratuvar 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 1 20 20
47 Laboratuvar Sınavı 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikiyatrik semiyoloji Ruhsal muayene Ruhsal savunma mekanizmaları Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Otistik bozukluk Dışa atım Bozuklukları
2 Periferik sinir sistemi hastalıkları Nöromusküler kavşak hastalıkları Davranışın psikodinamik temelleri Psikotrop ilaçların santral etkileri Hipnosedatif ilaçlar Kafa içi basınç artışı sendromu Antipsikotik ilaçlar Sanrısal bozukluk Stigmatizasyon Nöroloji bölümü probleme dayalı öğretim senaryosu
3 Bilinç Epilepsi Komada değerlendirme Beyin ölümü Antidepresan ilaçlar Antiepileptik ilaçlar Parkinsonizm Hiperkinetik hareket bozuklukları Çocukta nörolojik muayene Bipolar bozukluk Şizofrenik bozukluk Dejeneratif beyin hastalıkları Santral sinir sistemi immünolojisi Psikiyatri bölümü probleme dayalı öğretim senaryosu
4 Nöropatik ağrı Kas hastalıkları İntihar Anksiyete Bozuklukları Uyku fizyolojisi Uyku bozuklukları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254833 Psikiyatrik belirtileri tanımlayabilmeli
2 1254834 Ruhsal aygıt, savunma mekanizmaları ve diğer psikodinamik kavramları tanımlayabilmeli
3 1254835 Ruhsal muayenenin temel basamaklarını sayabilmeli
4 1254836 Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısını ve tedavisini yapabilmeli
5 1254837 Duygudurum bozukluklar (depresyon, mani) konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısını ve tedavisini yapabilmeli
6 1257908 İntihar eğilimi olan hastaya yaklaşım ilkelerini ve intihar riskinin arttığı durumları söyleyebilmeli
7 1257909 Anksiyete bozuklukları konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısını ve tedavisini yapabilmeli
8 1257910 Stigmatizasyon kavramını tanımlayabilmeli
9 1257911 Uyku bozuklukları konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısını yapabilmeli
10 1257912 Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısını yapabilmeli
11 1257913 Otistik bozukluk konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısını yapabilmeli
12 1257914 Dışa atım bozuklukları konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısını yapabilmeli
13 1257915 Santral sinir sisteminde görevli nörotransmitterlerin fonksiyonel özelliklerini söyleyebilmeli
14 1257916 . Santral sinir sisteminde görevli nörotransmitterlerin eksik veya fazla olmaları durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel hastalıkları sayabilmeli
15 1257917 Santral sinir sisteminde görevli fonksiyonel önemi olan nörotransmitterlerin reseptör alt tiplerini sayabilmeli
16 1257918 Benzodiazepinlerin ve barbitüratların etki mekanizmasını ve en önemli yan etkilerini söyleyebilmeli
17 1257919 Antipsikotik ilaçları sınıflandırabilmeli (tipik-atipik), temel kullanım ilkelerini söyleyebilmeli
18 1257920 . Antipsikotik ilaçların etki mekanizmalarını ve yan etkilerini söyleyebilmeli
19 1257921 Depresyon ve mani tedavisinde kullanılan ilaçları etki mekanizmalarına göre sınıflandırabilmeli
20 1257922 Depresyon ve mani tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkilerini sayabilmeli
21 1257923 Antiepileptik ilaçları listeleyebilmeli, etki mekanizmalarını ve yan etkilerini söyleyebilmeli
22 1257924 Bilinç tanımını yapabilmeli, bilinçliliği oluşturan santral sinir sitemi merkezlerini listeleyebilmeli
23 1257925 Koma, stupor, somnolans, deliryum, akinetik mutizm, locked-in sendromunun tanımını yapabilmeli, hangi lezyonlarda ortaya çıkabileceklerini sıralayabilmeli
24 1257926 Komadaki hastada yapılabilecek nörolojik muayeneleri listeleyebilmeli
25 1257927 Komadaki hastada saptanan anormal nörolojik muayene bulgularının lokalize ettiği sinir sistemi bölümlerini tanımlayabilmeli
26 1257928 Komadaki hastada muayene bulgularına göre ayırıcı tanı için gerekli incelemeleri listeleyebilmeli
27 1257929 Beyin ölümü tanısın hangi durumlarda ve neden koyulduğunu açıklayabilmeli
28 1257930 Beyin ölümü tanı kriterlerini sıralayabilmeli
29 1257931 Beyin ölümü, bitkisel yaşam ve minimal bilinçlilik durumlarının tanımlarını yapabilmeli
30 1257932 BOS, beyin zarları, ventriküler sistem ilişkisini açıklayabilmeli
31 1257933 BOS üretim, dolanım ve emilimini tanımlayabilmeli, mekanizmasını açıklayabilmeli
32 1257934 Kafa içi basıncı normal değerlerini ve nasıl regüle edildiğini açıklayabilmeli
33 1257935 Kafa içi basıncın nasıl yükselebileceğini açıklayabilmeli
34 1257936 Kafa içi basınç artışı sendromunda ortaya çıkabilecek klinik bulguları listeleyebilmeli
35 1257937 Epilepsi ve epileptik nöbet tanımını yapabilmeli, epileptik deşarjların beyinde nasıl ortaya çıktığını birkaç örnekle açıklayabilmeli
36 1257938 Dejeneratif beyin hastalıklarını listeleyebilmeli, dejeneratif beyin hastalıklarının alt tiplerini sıralayabilmeli (Alzheimer Demans, Parkinson, Nörofibriler yumak, ubikutinopati, alfa sinukleopati)
37 1257939 Periferik sinir sitemini etkileyebilecek hastalıkları ve ortaya çıkabilecek semptom ve bulguları listeleyebilmeli
38 1257940 Hiperkinetik hareket bozukluklarını tanımlayabilmeli ve tedavisini söyleyebilmeli
39 1257941 Nöromüsküler kavşağı etkileyen hastalıkları ve ortaya çıkan semptom ve bulguları listeleyebilmeli
40 1257942 Kas hastalıklarını ve ortaya çıkacak temel semptom ve bulguları listeleyebilmeli
41 1257943 Nöropatik ağrıyı tanımlayabilmeli ve nöropatik ağrı ortaya çıkış mekanizmaları hakkında fikri olmalı
42 1257944 Nöroaptik ağrı tiplerini sayabilmeli
43 1257945 Dizestezi, parestezi ,hipoestezi, allodini, hiperaljezi, hiperpati, hiperaljezi terimlerini tanımlayabilmeli
44 1257946 Beyindeki immünolojik hücreleri ve fonksiyonlarını listeleyebilmeli
45 1257947 Multipl skleroz hastalığı örneğinde beyinde inflamasyonun nasıl ortaya çıktığını açıklayabilmeli
46 1257948 Paraneoplastik nörolojik hastalık ortaya çıkışında sorumlu immunolojik mekanizmaları açıklayabilmeli
47 1257949 Bazal gangliyon nukleuslarınınlezonlarında ortaya çıkan klinik bozuklukları, hiperkinetik ve hipokinetik hareket bozuklukları olarak sıralayabilmeli, parkinsonizm denilen klinik tabloyu açıklayabilmeli
48 1257950 Extrapiramidal sisteme etkili ilaçları listeleyebilmeli.
49 1257951 Bazal gangliyonların içinde yer alan anatomik oluşumları (Ekstrapiramidal sistem) sıralayabilmeli, lokalizasyonlarını gösterebilmeli.
50 1257952 Bazal gangliyon nukleuslarının görevlerini açıklayabilmeli.
51 1257953 Bazal gangliyonların birbirileriyle, serebral korteks ve talamusla bağlantılarını şematize edebilmeli.
52 1257954 Bazal gangliyonların iç iletişiminde görev alan nörotransmitterleri sıralayabilmeli.
53 1257955 Uykunun evrelerini ve uyku evrelerinde görülen/kaydedilen beyin dalgalarını söyleyebilmeli
54 1257956 Uykunun düzenlenmesi ile ilgili beyin/beyin sapı bölgelerini söyleyebilmeli
55 1257957 Uyku ile ilgili nörotransmitterleri söyleyebilmeli
56 1257958 nonREM ve REM uykusunun özelliklerini sayabilmeli
57 1257959 Yaş gruplarına göre gerekli olan uyku sürelerini söyleyebilmeli
58 1257960 Önemli uyku bozukluklarını söyleyebilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
3 4 4 4 4 4 4 4