Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL702 Nedensellik Sorunu 927001 1 2 8

Dersin Amacı

Eski Yunandan modern döneme uzanan süreçte, felsefi düşüncede ortaya konmuş nedensellik tasarımlarını ve dayandığı evren anlayışlarını kavramak; nedensellik algısı ve evren tasarımında karşılaşılan epistemik kopuşları fark etmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DOÇ. DR. HASAN AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hasan Aydın, Eski Yunan’dan İslam’ın Klasik Çağına Neden Kavramı ve Nedensellik Sorunu, İstanbul: Bilim ve Gelecek kitaplığı, 2009. Hasan Aydın, Gazzali ve David Hum’a Nedensellik Kuramı I-II, İnsancıl Dergisi, sayı:96-97. Hasan Aydın, “Gazali’nin Doğal Nedenselliği İnkarına İbn Rüşd’ün Tepkisi, Bilim ve Ütopya, 156 (2007), s. 22-23. Arda Denkel, Anlam ve Nedensellik, İstanbul: Kabalcı Yayınları, 1996. Max Plank, Modern Doğa Anlayışı ve Kuantum Teorisine Giriş, İstanbul: Belge yayınları. Hans Reichnebach, Kunatum Mekaniğinin Felsefi temelleri, İstanbul: Alfa Yayınları, 2015

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Neden kavramı, Nedensellik, evren tasarımı, determinizm, indeterminizm, erekselcilik. İlk çağda nedensellik tasarımları. Helenistik dönemde nedesellik; ortaçağ İslam ve Hıristiyan düşüncesinde nedensellik; Rönesans döneminde ve Modern felsefede nedensellik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
27 Makale Yazma 1 40 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 50 50
27 Makale Yazma 1 50 50
28 Makale Kritik Etme 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Neden kavramı, Nedensellik, evren tasarımı, determinizm, indeterminizm, erekselcilik kavramları ve ilişkileri
2 Sokrates öncesi felsefede nedensellik: Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Parmenides, Herakleitos, Demokritos
3 Sokrates sonrası felsefede nedensellik: Platon ve Aristoteles
4 Helenistik Dönemde Nedensellik: Stoacılar, Epiküroscular, Septikler
5 Ortaçağ İslam düşüncesinde nedensellik: Gazzali-İbn Rüşd çatışması
6 Ortaçağ Hıristiyan felsefesinde Nedensellik: Boethius,, St. Augustinus, St. T. Aquinas
7 Rönesans ve Modern felsefe ve bilimin doğuşu: Kepler, Kopernik, Galileo, Newton
8 Vize sınavı
9 Descartes ve kartezyan felsefede nedensellik
10 Leibniz: Nedensellik ve yeter neden ilkesi
11 Spinoza: Erek neden anlayışının eleştirisi
12 Hume: Nedensellik ilkesinin kritiği
13 Kant: Nedensellik ilkesinin yeniden konumlandırılışı
14 Hans Reichenbach: Kuantum fiziği ışığında nedensellik ilkesinin felsefi konumu
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279549 Nedensellik sorununun felsefe tarihindeki gelişimini bilir.
2 1279550 Nedensellik sorununun ontoloji, epismoloji ve aksiyoloji ile bağlarını kurar.
3 1279551 Nedensellik sorununa farklı yaklaşımların olduğunu bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70250 Öğrenciler felsefenin belli başlı alanlarında derinlemesine akademik bilgi sahibi olurlar.
2 70251 Öğrenciler felsefenin ana konularında dünya çapında özgün akademik tez yazabilecek düzeye ulaşır.
3 70252 Öğrenciler felsefi konularla ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak özgün ödev, tebliğ, makale, kitap vb. hazırlayabilir.
4 70253 Ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji (etik, ewstetik, saiyaset, ekonomi, hukuk) ve felsefe tarihi konularında araştırma ve yayın yapacak düzeyde bilgi sahibi olur.
5 70254 Gerek kurum içinde gerek kurum dışında etik ve bilimsel değerlere haiz bir akademisyen olarak, toplumun farklı kesimleriyle diyalog kuran; felsefeyi akademik olduğu kadar popüler olarak da sunma yeterliliğine sahip olur.
6 70255 Alanında özgün ve yaratıcı bir tez yazabilme yeterliliğine erişir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5 3
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek