Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT605 Eğitimde Örgütsel Davranış 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bir örgütte görev yapan bir çalışanın nasıl davrandığı ve insan onuruna yaraşır biçimde nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili bilgi, beceri ve anlayış kazandırabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cevat ELMA

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Başaran, İ. E. (2000). Örgütsel davranış: İnsanın üretim gücü (3. BaSkı).Ankara: Feryal Matbaası. Baysal, A. C. ve Tekarslan, E. (1996). Davranış bilimleri. İstanbul: Avcıol Basım-Yayın. Erdoğan, İ. (1996). İşletme yönetiminde örgütsel davranış. İstanbul: Avcıol Basım-Yayın. Eren E. (2001). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul : Beta Yayınları Güney, S. (2000). Davranış bilimleri (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları Kağıtçıbaşı, C. (2006). Yeni insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi. Kaynak, T. (1990). Organizasyonel davranış ve yönlendirilmesi. İstanbul: ALFA Basım Yayım Dağıtım. Pehlivan İ. (2002). İş Yaşamında Stres (2. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Robbins, S. P. ve Judge, T. A. (2012). Örgütsel davranış. İnci Erdem (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayınevi. Robbins, S.P. (1994). Örgütsel davranışın temelleri. (Çev. S.A. Öztürk). Eskişehir: ETAM A.Ş. Robbins, S.P. (1996). Organizational bevavior: Conceps, controversies, applications (7th Ed.). London: Prentice Hall Intenational Editions. Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G., & Osborn, R. N. (1997). Organizational behavior. (6th Ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Örgütsel davranışın gelişimi ve niteliği, örgütsel davranışın birey (algılama, kişilik, işten doyum, motivasyon, stress, bağlılık), grup (takım çalışması, çatışma, liderlik, iletişim) ve örgüt (karar verme, değişim yönetimi) düzeyinde incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 1 14
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 1 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14
54 Ev Ödevi 13 5 65

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548207 Örgütsel davranışın bireysel (algı, kişilik, tutum, doyum, stres, bağlılık, motivasyon, öğrenme) dinamiklerini kavrar ve değerlendirir.
2 1548208 Örgütsel davranışın grup (grup, takım, çatışma, liderlik, iletişim, güç ve politik davranış) dinamiklerini kavrar ve değerlendirir.
3 1548209 Örgütsel davranışın örgütsel yapı (karar verme, katılım, kültür, iklim, yapı, örgüt geliştirme, örgütsel değişim) dinamiklerini kavrar ve değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78074 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir.
2 78075 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir.
3 78076 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir.
4 78077 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir.
5 78078 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir.
6 78079 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir.
7 78080 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisini kullanabilir.
8 78081 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir.
9 78082 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir.
10 78083 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir.
11 78084 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir.
12 78085 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir.
13 78086 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir.
14 78087 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir.
15 78330 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
16 78331 Eğitim yönetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
17 78332 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
18 78333 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 78334 Eğitim yönetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 3 3 2 4 2 3 5 2 5 4 1 2 4 4 4 5 4
2 3 1 3 3 3 4 2 3 5 1 5 5 1 2 4 4 4 5 4
3 3 1 3 3 3 4 2 3 5 2 5 5 1 2 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek