Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT602 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Eğitim ekonomisi ve planlaması konusunda bilgi, beceri ve tutum yönünden eterli hale gelmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yüksel GÜNDÜZ

Ön Koşul Dersleri

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

Önerilen Diğer Hususlar

Alana ilişkin daha nitelikli araştırmaların yapılması.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adem, M. (1981). Eğitim Planlaması (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Araştırmaları Merkezi Yayın No 1. Hesapçıoğlu, M. (2001) Türkiye’de Makro Düzeyde İnsan Kaynakları Planlaması. Ankara: Anı Yayınları. Hesapçıoğlu, M. (1994) İnsan Kynakları Yönetimi ve Ekonomisi. İstanbul: Beta Yayınları Karakütük, K. (2012). Eğitim Planlaması. Ankara: Elhan Kitap Yayın Dağıtım. Kavak, Y. ve B. Burgaz (Çev.).(1994). Eğitim Ekonomisi: Seçilmiş Yazılar. Ankara: Pegem Yayınları Kurul Tural, N. (2012). Eğitim Finasmanı. (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi. Gümüş, E. ve Şişman M. (2012). Eğitim Ekonomisi ve Planlaması. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Serin, N. (1979). Eğitim Ekonomisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. Ünal, I. (1996) Eğitim ve Yetiştirme Ekonomisi. Ankara: Epar Yayınları. Ergen, H. (2013). Türkiye’de Eğitimde Planlama Yaklaşımları Ve Kullanılan Eğitim Göstergeleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 151-167.

Dersin İçeriği

Eğitim ekonomisi, insan sermayesi kuramı, eğitimin dışsallıkları, eğitimin ekonomik büyümeye katkısı, eğitim ve ekonomik büyüme, insan kaynaklarını geliştirme sorunları ve politikaları, eğitimin finansmanı, eğitim planlaması, eğitim planlamasının ilkeleri, planlamanın hukuksal dayanakları, eğitim planlaması teknikleri, eğitim planlama modelleri, eğitim sisteminin insangücü planlaması, eğitim planlamasında yeni yaklaşımlar,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 20 20
11 Soru-Yanıt 1 40 40
34 Okuma 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim Ekonomisi
2 İnsan Sermayesi Kuramı
3 Eğitimin Dışsallıkları
4 Eğitimin Ekonomik Büyümeye Katkısı
5 Eğitim ve Ekonomik Büyüme
6 İnsan Kaynaklarını Geliştirme Sorunları ve Politikaları
7 Eğitimin Finansmanı
8 Eğitim Planlaması
9 Eğitim Planlamasının İlkeleri
10 Planlamanın Hukuksal Dayanakları
11 Eğitim Planlaması Teknikleri
12 Eğitim Planlama Modelleri
13 - Eğitim Sisteminin İnsangücü Planlaması
14 Eğitim Planlamasında Yeni Yaklaşımlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1330346 Eğitimin ekonomi üzerindeki etkilerini bilerek, bilinçli üretici, bilinçli tüketici davranışları gösterirler.
2 1330351 Eğitimin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini bilerek, bu yönde davranış geliştirirler.
3 1330355 Eğitim planlamasının önem ve gerekliliğini öğrenerek, bu yönde ilgililere yardımcı olmaya çalışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70378 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir.
2 70379 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir.
3 70380 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir.
4 70381 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir.
5 70382 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir.
6 70383 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir.
7 70384 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisini kullanabilir.
8 70385 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir.
9 70386 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir.
10 70387 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir.
11 70388 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir.
12 70389 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir.
13 70390 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir.
14 70391 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir.
15 70659 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
16 70660 Eğitim yönetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
17 70661 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
18 70662 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 70663 Eğitim yönetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 4 3 4 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4
2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3
3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek