Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Eğitim yönetiminde kuram ve uygulamalar hakkında bilgi ve anlayış kazandırarak farklı bir bakış açısı oluşturabilme ve kuramların eğitim örgütlerine uygulanabilirliklerini tartışabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Cevat ELMA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın, M. (1994). Eğitim yönetimi (4. Baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi. Balcı, A. (2008). Türkiye’de eğitim yönetiminin bilimleşme düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 54,181-209. Başaran, İ. E. ve Çınkır, Ş. (2014). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Ekinoks Yayınevi. Birdal, İ. ve Aydemir, N. (1992). Yönetim teorileri. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Bursalıoğlu, Z. (1994). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. (9. baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık. Bursalıoğlu, Z. (2003). Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama (7. Baskı). Ankara: Pegem A Yayınları. Elma, C. (2002). Örgütlerde entelektüel sermayeyi geliştirme. Verimlilik Dergisi. 1, 7-19. Elma, C. ve K. Demir (Eds.) (2004). Öğrenen Örgütlerin Dinamikleri. Ankara: Sandal Yayıncılık. Elma, C. ve K. Demir (Ed). (2014). Yönetimde çağdaş yaklaşımlar: Uygulamalar ve sorunlar(4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Eren, E.(2004). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Yayınevi. Hoy, W. K. ve Miskel, C. (2010). Eğitim yönetimi: Teori, araştırma ve uygulama. (Çeviri Editörü: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayınevi. Koçel, T. (1995). İşletme yöneticiliği: Yönetici geliştirme, örgüt ve davranış. İstanbul: Beta Basım Yayım. Özalp, İ. (1985). İşletmelerde yönetim, fonksiyonlar ve organizasyon. Ankara: Nisan Kitapevi. Şimşek, H. (2003). Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi: Karşılaştırmalı örnekler ve Türkiye için çıkarsamalar. Eğitimde Yansımalar – VII. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme. 21-23 Mayıs 2003. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi. Sivas. Demir, K. ve Yılmaz, K. (Ed.) (2018). Yönetim ve eğitim yönetimi kuramları . Ankara: PegemA Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitim Yönetimi: Tarihsel Gelişim, Kavram ve İlkeler Bilimsel Yönetim ve Yönetim Süreçleri Kuramları ve Eğitim Yönetimine Yansımaları Bürokratik Örgüt ve Dinamik Yönetim Kuramları ve Eğitim Yönetimine Yansımaları İnsan İlişkileri Kuramı ve Eğitim Yönetimine Yansımaları İşbirliği ve Rasyonel Karar Kuramları ve Eğitim Yönetimine Yansımaları Hizmetlerin Takası ve Uyum Kuramları ve Eğitim Yönetimine Yansımaları X-Y, Sistem 1-Sistem 4, İnsanın Kişiliği ve Örgüt (Olgunlaşma) Kuramları ve Eğitim Yönetimine Yansımaları İnformasyon, Sibernetik ve Operasyonel Araştırma Kuramları ve Eğitim Yönetimine Yansımaları Açık Sistem Kuramı ve Eğitim Yönetimine Yansımaları Durumsallık Kuramı ve Eğitim Yönetimine Yansımaları Örgüt ve Yönetime İlişkin Yeni Yaklaşımları I: Örgüt Kültürü Örgüt ve Yönetime İlişkin Yeni Yaklaşımları II: Öğrenen Örgütler Örgüt ve Yönetime İlişkin Yeni Yaklaşımları III: Toplam Kalite Yönetimi Örgüt ve Yönetime İlişkin Yeni Yaklaşımları IV: Entelektüel Sermaye

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim Yönetimi: Tarihsel Gelişim, Kavram ve İlkeler
2 Bilimsel Yönetim ve Yönetim Süreçleri Kuramları ve Eğitim Yönetimine Yansımaları
3 Bürokratik Örgüt ve Dinamik Yönetim Kuramları ve Eğitim Yönetimine Yansımaları
4 İnsan İlişkileri Kuramı ve Eğitim Yönetimine Yansımaları
5 İşbirliği ve Rasyonel Karar Kuramları ve Eğitim Yönetimine Yansımaları
6 Hizmetlerin Takası ve Uyum Kuramları ve Eğitim Yönetimine Yansımaları
7 X-Y, Sistem 1-Sistem 4, İnsanın Kişiliği ve Örgüt (Olgunlaşma) Kuramları ve Eğitim Yönetimine Yansımaları
8 İnformasyon, Sibernetik ve Operasyonel Araştırma Kuramları ve Eğitim Yönetimine Yansımaları
9 Açık Sistem Kuramı ve Eğitim Yönetimine Yansımaları
10 Durumsallık Kuramı ve Eğitim Yönetimine Yansımaları
11 Örgüt ve Yönetime İlişkin Yeni Yaklaşımları I: Örgüt Kültürü
12 Örgüt ve Yönetime İlişkin Yeni Yaklaşımları II: Öğrenen Örgütler
13 Örgüt ve Yönetime İlişkin Yeni Yaklaşımları III: Toplam Kalite Yönetimi
14 Örgüt ve Yönetime İlişkin Yeni Yaklaşımları IV: Entelektüel Sermaye
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70378 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir.
2 70379 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir.
3 70380 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir.
4 70381 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir.
5 70382 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir.
6 70383 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir.
7 70384 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisini kullanabilir.
8 70385 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir.
9 70386 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir.
10 70387 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir.
11 70388 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir.
12 70389 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir.
13 70390 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir.
14 70391 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir.
15 70659 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
16 70660 Eğitim yönetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
17 70661 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
18 70662 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 70663 Eğitim yönetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.