Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT624 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere bilimsel araştırma sistematiği ve yaklaşımını kazandırarak, bilimsel tutum geliştirmelerini, araştırma yöntem ve teknikleri konusunda bilgi birikimlerini arttırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cevat ELMA

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Balcı, A. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem teknik ve ilkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık. Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. (15.Baskı) Ankara: PegemA Yayıncılık. Day, R.A. (1996). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır? (Çev. G. A. Altay). Ankara: TÜBİTAK. Johnson, B. ve Christensen, L. (2014). Eğitim araştırmaları: Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar. (Çev. Ed. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık. Miles, M. B. ve A. Huberman, M. (2015). Nitel veri analizi. (Çev. Ed. S. Akbaba Altun ve A.Ersoy). Ankara: PegemA Yayıncılık. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: PegemA Yayıncılık. Robson, C. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri: Gerçek dünya araştırması. ( Çev. Ed. Ş. Çınkır ve N. Demirkasımoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık. Tabancalı, E. (2004). Bilim ve yayın etiği. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8), 2 25-237. Türkiye Bilimler Akademisi. (2002). Bilimsel araştırmada etik ve sorunları. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları. Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Dersin İçeriği

Bilim ve araştırma ile ilgili temel kavramlar, araştırma türleri, problemi tanımlama, literatür taraması, ölçek ve ölçekleme, örnekleme, nicel ve nitel veri yöntemleri, nicel ve nitel veri analizi, raporlaştırma, araştırma ve yayın etiği ilkeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
28 Makale Kritik Etme 4 5 20
29 Bireysel Çalışma 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56
54 Ev Ödevi 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırmanın temelleri
2 Araştırma Türleri
3 Problemi Tanımlama
4 Alanyazın (Literatür) Taraması
5 Örnekleme Yöntemleri
6 Ölçek ve Ölçekleme
7 Verilerin Toplanması: Anket
8 Verilerin Toplanması: Görüşme
9 Verilerin Toplanması: Gözlem ve Doküman İncelemesi
10 Nicel verilerin Analizi I
11 Nicel verilerin Analizi I
12 Nitel verilerin analizi
13 Raporlaştırma
14 Bilimsel çalışmalarda etik ilkeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1547918 Bilim ve bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları bilme
2 1547919 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanır
3 1547920 Alanıyla ilgili araştırmaları yapar
4 1547921 Araştırma ve yayın etiğine uygun davranır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78074 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir.
2 78075 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir.
3 78076 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir.
4 78077 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir.
5 78078 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir.
6 78079 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir.
7 78080 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisini kullanabilir.
8 78081 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir.
9 78082 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir.
10 78083 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir.
11 78084 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir.
12 78085 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir.
13 78086 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir.
14 78087 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir.
15 78330 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
16 78331 Eğitim yönetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
17 78332 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
18 78333 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 78334 Eğitim yönetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek