Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM305 Hemşirelik Tarihi Deontolojisi ve Bakım Etiği 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Hemşireliğin profesyonel değerleri, etik kodları ve bakım etiği kavramının açıklanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üye. Esra TURAL BÜYÜK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Babadağ K. (2010) Hemşirelik ve Değerler. Alter Yayıncılık. Ankara 2-Şentürk SE.(2014) Hemşirelik Tarihi.Nobel Tıp Kitapevi. 2. Baskı. İstanbul 3-Şentürk SE. (2013)Meslek Olarak Hemşirelik ve Hemşirelikte Etik İlkeler. Nobel Tıp Kitabevi. 4-Yıldırım Özeruz B. (2010) Hemşirelikte Eleştirel Düşünme. ed: Özsoy S. Aydın Tuna Matbacılık. Aydın. 5- Burkhart A. M., Nathaniel A K. (2013). Çağdaş Hemşirelikte Etik. Çev Edit: Alpar ŞE. , Bahçecik N., Karabacak Ü.. İstanbul Tıp Kitabevi. 3. Baskı. İstanbul 6- Ulusoy MF, Uçar H. (2002). Araştırma Etiği. Ankara: 72 Tasarım Ltd. Şti. 7-Fry TS.(2000). ICN (İnternational Council of Nurses) Hemşirelik Uygulamalarında Etik, Çev: B. Bağ, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2000 8-Tschudin, V. (2003). Ethics in Nursing. Edinburgh: Elsevier Science. 9-Yıldırım Y, Fadıloğlu F. (Ed). (2018). Palyatif Bakım Semptom Yönetimi ve Yaşam Sonu Bakım. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri 10-Özlük B. Sur H.(2017)Türkiye’de Hemşireliğin Profesyonelleşmesi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Avrupa Birliğine Uyum Süreci: Niteliksel Bir Çalışma.3(4):98-106 11-Altıok HÖ., Üstün B., (2014) Profesyonellik: Kavram Analizi, DEUHYO ED 7 (2) 151-155 12- Korkmaz F. Görgülü S. (2010) Hemşirelerin, Meslek Ölçütleri Bağlamında Hemşireliğe İlişkin Görüşleri Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 1-17. 13- Engin E., Kaçmaz D., Uğuryol M.(2016) Türkiye’de hemşire olma kaygısı: varoluşçu felsefe bakış açısıyla bir gözden geçirme Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 9(43):1226-1231. 14-Adıgüzel O., Tanrıverdi H., Sönmez Özkan D.(2011) Mesleki profesyonellik ve bir meslek mensupları olarak hemşireler örneği Yönetim Bilimleri Dergisi (9: 2)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hemşireliğin tarihsel gelişimi, doğası ve meslekleşme süreci, Hemşirelik felsefesi, değerler ve hemşireliğin profesyonel değerleri, Hemşirelikte etik kavramlar, Etik ikillemler ve etik karar verme, Hemşirelikte etik ve yasal yükümlülükler, Hemşirelik yasa ve yönetmeliği, Hasta ve Çalışan Sorumluluk ve Hakları,Örnek vaka analizleri, Ulusal ve Uluslararası Hemşirelik Organizasyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 13 2 26
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünya’da Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi 1. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
2 Türkiye’de Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi 2. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
3 İş ve Meslek Kavramları, Meslekleşme Ölçütleri Hemşirelik ve Meslekleşme Süreci 3. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
4 Hemşirelik Mesleği ile İlgili Yasalar. Hemşirelik Kanunu 4. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
5 Ulusal ve Uluslararası Hemşirelik Organizasyonları 5. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
6 İnsan Hakları 6. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
7 HASTA HAKLARI 7. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
8 Hemşirenin Hakları 8. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
9 ARA SINAV
10 TEMEL KAVRAMLAR – Hemşirelik, hemşirelik felsefesi- değerler, ahlak, deontoloji ve etik 10. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
11 HEMŞİRELİKTE ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR 11. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
12 HEMŞİRELİKTE ETİK: Tarihsel Gelişimi, Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN)-Mesleki Etik Kodlar 12. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
13 ETİK KARAR VERME SÜRECİ ve Örnek Vaka Analizi 13. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
14 HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIKLARI ETİK İKİLEMLER 14. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292934 Etik kavramları açıklayabilir
2 1292935 Hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmelikleri kavrayabilir
3 1292936 Etik karar verebilme becerisini uygulayabilir
4 1292937 Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslar arası kuruluşların, amaç ve hedeflerini öğrenir.
5 1292938 Mesleki değerleri öğrenerek açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 5
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 5
3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5
4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5
5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek