Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 3 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünya’da Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi 1. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
2 Türkiye’de Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi 2. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
3 İş ve Meslek Kavramları, Meslekleşme Ölçütleri Hemşirelik ve Meslekleşme Süreci 3. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
4 Hemşirelik Mesleği ile İlgili Yasalar. Hemşirelik Kanunu 4. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
5 Ulusal ve Uluslararası Hemşirelik Organizasyonları 5. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
6 İnsan Hakları 6. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
7 HASTA HAKLARI 7. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
8 Hemşirenin Hakları 8. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
9 ARA SINAV
10 TEMEL KAVRAMLAR – Hemşirelik, hemşirelik felsefesi- değerler, ahlak, deontoloji ve etik 10. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
11 HEMŞİRELİKTE ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR 11. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
12 HEMŞİRELİKTE ETİK: Tarihsel Gelişimi, Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN)-Mesleki Etik Kodlar 12. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
13 ETİK KARAR VERME SÜRECİ ve Örnek Vaka Analizi 13. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf
14 HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIKLARI ETİK İKİLEMLER 14. Hafta-Deontoloji ve Etik-Dr.Öğr. Üyesi.Esra TURAL BÜYÜK.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511602 Etik kavramları açıklayabilir
2 1511603 Hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmelikleri kavrayabilir
3 1511604 Etik karar verebilme becerisini uygulayabilir
4 1511605 Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslar arası kuruluşların, amaç ve hedeflerini öğrenir.
5 1511606 Mesleki değerleri öğrenerek açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76996 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 76959 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 76958 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 76960 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 76961 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 77004 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 77001 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 76962 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 76963 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 76964 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 76965 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 76966 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 77002 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 77003 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 5
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 5
3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5
4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5
5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek