Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2010 yılında eğitim öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Adalet Meslek Yüksekokulu ön lisans diploması.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek Yüksek Okulumuz YGS-3 puan türüyle öğrenci kabul etmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Adalet Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olabilmek için Adalet Meslek Lisesi ya da herhangi bir lise türünden mezun olmak ve ÖSYM'nin yaptığı YGS-3 sınavından yeterli puan almak gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olmak için öğrencilerimizin dört yarıyıllık ön lisans programında öngörülen dersleri 4.00 üzerinden 2.00, 100 üzerinden 60 puan alarak başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenci her yarıyıl tüm zorunlu ve seçmeli dersler için bir arasınav ve bir dönem sonu sınavına girerek başarılı olmak zorundadır. Öğrencinin alması gereken toplam ders kredisi ulusal kredi bazında 73, AKTS bazında 120 kredidir.

Program Profili

Adli ve idari yargı organlarına, noterlere ve diğer ilgili kamu kurumlarına kaliteli ve donanımlı ara eleman yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun öğrencilerimiz, öncelikle mahkemelerde icra müdürü, icra müdür yardımcısı, yazı işleri müdürü, zabıt katibi, infaz kurumlarında infaz memuru, hukuk bürolarında yardımcı elaman olarak istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlarımız ÖSYM'nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavı ile hukuk fakültelerine geçiş yapabilirler. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans programına sınavsız geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Önlisans programımız dört yarıyıl öğretim verir. Her yarıyılda bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Her yıl sonunda da staj programı uygulanır. Söz konusu değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrenciler programdan mezun olma hakkı kazanırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için öğrencilerimizin iki yıllık ön lisans programında öngörülen dersleri 4.00 üzerinden 2.00, 100 üzerinden 60 puan alarak başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencinin alması gereken toplam ders kredisi ulusal kredi bazında 73, AKTS bazında 120 kredidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuzmayıs Üniversitesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü, Yeşilırmak Mh. Yeni Samsun Cd. No 122, 55500 Çarşamba - SAMSUN.
Tel. 0 362 800 81 71-74
Fax: 0 362 800 81 78
www.admyo.omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Öğrencilerimiz, kampüsümüzün imkanları nispetinde sosyo-kültürel aktivitelerden yararlanabilirler. Hukuk Fakültemiz ile ortak olarak kullanılan kütüphane ve okuma salonları, internet ve bilgisayar salonları, yemek ve barınma imkanları ve sportif amaçlı tesislerden yaralanabilir. Kampüsümüzün yeşil doğası öğrencilerimize sağlıklı bir eğitim çevresi sağlamaktadır. Kampüsümüzün ulaşım sorunu yoktur. Çarşamba ilçe merkezinde yer aldığı için şehrin imkanlarından yaralanabilir. Samsun iline yarım saatlik mesafede olduğu için büyükşehir imkanlarından da yararlanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73687 Hukuk devleti ilkesi ışığında hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, insan haklarına saygı ve eşitlik gibi evrensel hukuk ilkelerini özümser.
2 73688 Mesleki davranış ilkeleri ve etik değerleri özümser, sosyal sorumluluk bilincine sahip olur
3 73689 Türk yargı sistemi ve yargı organlarının yapısı ve işleyişi hakkında yetkin bilgiye sahip olur.
4 73690 Hukuki bilgiye ulaşma, yargı kararları ve hukuki metinleri temel düzeyde okuma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulama yeteneği kazanır.
5 73691 Bilgisayar ve klavye kullanımı gibi mesleki alanda ihtiyacı olan teknolojik bilgiye ve bilişim tekniklerini kullanma yeterliliğine sahip olur.
6 73692 İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az birini Avrupa Dil Portföyü A2 Genel düzeyinde kullanma yeterliliğine sahip olur.
7 73697 Adliyelerde, başta yazı işleri müdürlükleri, icra müdürlükleri ve savcılık kalemleri ile diğer birimlerde, sorumluluk ve inisiyatif alma, birlikte ve bağımsız olarak, bilgi teknolojilerini de kullanarak iş akışını düzenleyebilme, dosyalama ve arşivleme yetkinliği kazanır.
8 73698 Avukatlık ve noterlik mesleğinin işleyişini bilir, hukuk bürolarında ve noterliklerde iş akışını düzenleme, sorumluluk ve inisiyatif alma yeterliliği kazanır.
9 79940 Tüm kamu kurumları ve özel sektörde ara eleman olarak iş akışını düzenleme yeteneği kazanır.
10 73693 Devletin idari yapısı ile Adalet Bakanlığı teşkilatını ve işleyişini bilir.
11 79941 Temel hukuki alanlarda mesleği için ihtiyacı olan yeterli teorik bilgiye sahip olur.
12 79942 Adli süreçlere ilişkin sorunlarda problemi tespit etme ve çözüme ulaştırma için gerekli metodolojik bilgiye sahip olur.
13 79943 Kamu maliyesi ve muhasebe alanında temel bilgiye sahip olur.
14 73694 Hukuk diline hâkim olur, hukuki konularda yazılı ve sözlü etkili iletişim yeteneği kazanır.
15 73696 Mevzuata ulaşma, mevzuatı yorumlama, uygulama ve mevzuattaki güncel gelişmeleri takip etme yeterliliği kazanır.
16 73695 Adalet bakanlığı bünyesinde bulunan bütün birimlerde UYAP teknolojisini etkin bir şekilde kullanma yeteneğini kazanır.
17 79944 Hukuki alanda sahip olduğu teorik bilgiyi staj döneminde adli süreçlerde uygulama yeterliliği kazanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AMY101 Hukuka Giriş Zorunlu 2 0 0 2 5
AMY103 Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
AMY105 Medeni Hukuk-I Zorunlu 3 0 0 3 7
AMY107 Klavye Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 4
AMYSEÇ-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 2
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 8
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AMY102 Medeni Hukuk-II Zorunlu 2 0 0 2 4
AMY104 İdare Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 4
AMY106 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 4
AMY108 Maliye Zorunlu 2 0 0 2 2
AMYSEÇ-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 2
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 4
ST102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 8
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AMY201 Ceza Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 4
AMY203 İdari Yargılama Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 4
AMY205 Medeni Usul Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
AMY207 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
AMY209 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 4
AMY211 Vergi Hukuku I Zorunlu 2 0 0 2 2
AMYSEÇ-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 4
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AMY202 Ceza Muhakemesi Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 5
AMY204 Kıymetli Evrak Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 5
AMY206 Adli Yazışma Teknikleri ve Kalem Mevzuatı Zorunlu 2 0 0 2 4
AMY208 Adli Tıp Zorunlu 1 0 0 1 2
AMY210 İcra ve İflas Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 5
AMY212 Vergi Hukuku II Zorunlu 2 0 0 2 3
AMYSEÇ-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 6
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AMY109 İnsan Hakları ve Demokrasi 2 0 0 2 2
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3 2
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AMY110 Yargı Örgütü 2 0 0 2 2
AMY112 İletişim Hukuku 2 0 0 2 2
AMY114 Genel Muhasebe 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AMY213 Avukatlık ve Noter Hukuku 2 0 0 2 2
AMY215 Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku 2 0 0 2 2
AMY217 Memur Hukuku 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AMY204 Kıymetli Evrak Hukuku 2 0 0 2 0
AMY214 Tüketici Hukuku 2 0 0 2 3
AMY216 Banka Hukuku 2 0 0 2 0
AMY216 Uyap (Ulusal Yargı Ağı Projesi) Eğitimi 2 0 0 2 3
AMY218 Çocuk Hukuku 2 0 0 2 3
AMY220 Genel Muhasebe 2 0 0 2 3
AMY222 İktisat 2 0 0 2 3