Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT203 Kitle İletişim Kuramları 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Kitle İletişim Kuramları dersi, iletişim ve medya çalışmaları alanında geliştirilen yaklaşım, kuram ve modelleri genel sosyal teoriyle ilişkisi biçimde ele almaktadır. Derste, değerlendirilen kuramların temel kavram ve savları incelenerek, bu kuramların kuramların tarihsel süreci ve kitle iletişim alanında kullanılma yöntemleri incelenmektedir. Ders, iletişim ve medya çalışmaları alanında geliştirilen yaklaşım, kuram ve modellerin sunduğu açılım ve kısıtlamalar hakkında öğrencilere bilgi sunmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Üyesi Nursel BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mattelart, Armand ve Michèle Mattelart, (1998). İletişim Kuramları Tarihi. Çev. Merih Zıllıoğlu. İstanbul: İletişim Yayınları. Fiske, John (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. 2. baskı. Çev. Süleyman İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. McQuail, Denis ve Sven Windahl (2005). İletişim Modelleri: Kitle İletişim Çalışmalarında. Çev. Konca Yumlu. Ankara: İmge Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kitle iletişim ve İletişim alanında yapılan çalışmalar, ortaya konan modeller ve kavramların tanıtılması ve kullanımının kavranması biçiminde tanımlanabilir. bunun yanında medellerin ve kavramların iletişim teknolojileri bağlamında değerlendirmesi yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, ders tanıtımı Derse Giriş.pptx
2 “iletişim”, “medya”, “kitle iletişim araçları”, “iletişim kuramları”, “iletişim çalışmaları” ve “medya çalışmaları” kavramlarının değerlendirilmesi ve İletişim kuramlarına ilişkin yapılan dönemleştirme ve sınıflandırmalar Kuram Kavramı.pptx
3 Kitle toplumu ve kitle kültürü yaklaşımları Kitle İletişimi.pptx
4 Chicago Okulu’nun iletişim ve medya araştırmaları CHICAGO OKULU.pptx
5 Güçlü etki yaklaşımı ve şırınga/hipodermik iğne modeli (Harold Lasswell); psikoloji ve sosyal psikolojiye dayalı iletişim araştırmaları, uyutucu etki ve eşik bekçisi kavramları (Carl Iver Hovland ve Kurt Lewin) Hipodermik model.pptx
6 Temel iletişim kuramları Temel Modeller.pptx
7 Ekme/yetiştirme tezi ve kültürel göstergeler projesi Gerbner.pptx
8 Gündem koyma/belirleme kuramı (Maxwell McCombs ve Donald Shaw); suskunluk sarmalı kuramı (Elisabeth Noelle-Neumann) Gündem kurma ve suskunluk sarmalı.pptx
9 Vize haftası
10 Yeniliklerin yayılımı kuramı (Everett Rogers); modernleşme kuramı açısından medya (Daniel Lerner, Wilbur Schramm, Lucian Pye) Yeniliklerin Yayılımı Modeli.pptx
11 Maletzke'nin kitle iletişim süreci modeli Maletzke.pptx
12 İletişime teknolojik yaklaşımlardan “H.A. Innis’ın Yaklaşımı ve M. McLuhan’ın Yaklaşımı” H.A. Innis’ın Yaklaşımı ve M. McLuhan’ın Yaklaşım.pptx
13 Eleştirel yaklaşımlardan “Gramsci ve Hegemonya ve Althusser ve Devletin İdeolojik Aygıtları Gramsci ve Hegemonya ve Althusser ve Devletin İdeolojik Aygıtları.pptx
14 İzleyiciyi Merkez Alan Modeller İzleyiciyi Merkez Alan Modeller.pptx
15 Kitle iletişim etkilerinin bağımlılık modeli- Bağımlılık durumu- Bağımlılığın etki süreci Bağımlılık modelleri.pptx
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284909 İletişim alanındaki kavramları tanır, tanımlar ve kavrar.
2 1284910 Kitle, Kitle İletişim kavramlarını anlayıp değerlendirir.
3 1284911 İletişim çalışmaları ve kitle iletişim kuramlarını öğrenir.
4 1284912 Kitle iletişim kuramlarının kullanımı ve değerlendirmesini yapabilir.
5 1284913 İletişim kuramlarını kitle iletişim araçları ve yeni medya bağlamında değerlendirip, kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 5
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek