Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS407 Sinema Kuramları ve Estetiği 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Sinema tarihinde önemli bir yeri olan sinema kuramlarının ve yönetmenlerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ahmet OKTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Film Kuramı ve Eleştirisine Giriş: Genel kavramların ve terimlerin tanımlanması, film kuramının tanımı. Erken Dönem Film Kuramı : Sinema Nedir? Biçimcilik, Sürrealizm ve Gerçekçilik ve RudolfArnheim. B. Brecht, Epik Tiyatro ve sinema. Sinema ve Gerçeklik: Sinemanın gerçekçi doğası; gerçeklik, güvenilirlik, objektiflik, gerçekliğin objektif temsili, tanık ve belge olarak sinema

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sinema sanatının oluşumundan bu yana, bu sanat içinde ortaya çıkan temel kuramların, sinemaya getirdiği yenilikler, anlatım biçimleri ve bu akımları uygulayan yönetmenlerin tanıtımı yapılacak, estetik kavramı üzerinde durulacak, sinema ve estetik arasındaki ilişki incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 20 1 20
29 Bireysel Çalışma 33 1 33
34 Okuma 30 1 30
54 Ev Ödevi 15 1 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Film Kuramı ve Eleştirisine Giriş, Kavramların Tanıtılması ... ... 1. Sinema Kuramına Giriş.pptx
2 Erken Dönem Film Kuramları 2. Erken Dönem Sinema Kuramları.pptx
3 Biçimci Kuramcılar 3. Biçimci Kuram.docx
4 Gerçekçi Kuramcılar 4. Gerçekçi Kuram.docx
5 Auteur Kuram http://kongre.ticaret.edu.tr/wp-content/uploads/2016/05/kongre_kitab%C4%B1.pdf#page=102
6 Göstergebilimsel Film Kuramı 6. Göstergebilimsel Film Kuramı.docx
7 Tür Kuramı 7. Tür Kuramı.docx
8 Ara Sınav
9 Feminist Film Kuramı https://dergipark.org.tr/tr/pub/moment/issue/36301/410080
10 Psikanalitik Film Kuramı görsel haz ve anlatı sineması.pdf
11 Anlatı Kuramı https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/1159/108158.pdf?sequence=1&isAllowed=y
12 Dogma 95 12. Dogma 95.pptx
13 Üçüncü Sinema Kuramı https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/671425

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288991 Filmlere yönelik farklı kuramsal yaklaşımları tanıma.
2 1288992 Film ve gerçeklik ilişkisini tartışabilme.
3 1296401 Sinema estetiğini tanımlayabilme.
4 1296402 Sinema filmlerini estetik bağlamında değerlendirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 4 3 4
2 4 5 4 4 3 2
3 4 3
4 3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek