Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT107 Genel İşletme 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır. Ayrıca işletmenin kuruluşuna kadar geçen safhaların incelenmesi ve işletme faaliyete başladıktan sonra, yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken işletme fonksiyonlarının incelenmesi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Bahar TÜRK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İrfan Süer (Ed.) (2015). Genel İşletmecilik Bilgileri. Nobel Akademik Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu ders işletmelerin kuruluşu, yönetim anlayışı ve yönetimin fonksiyonları konularında öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefleyen lisans düzeyinde bir derstir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 10 1 10
12 Takım/Grup Çalışması 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletmecilikle İlgili Genel Bilgiler, Ekonomik Yaşam ve İşletme GİB 1. BÖLÜM.pdf
2 İşletmelerin Amaçları İle Gelir ve Giderleri GİB 2. BÖLÜM.pdf
3 İşletmelerin Türleri GİB 3. BÖLÜM.pdf
4 İşletmelerin Çevresi ve Çevre Faktörleri GİB 4. BÖLÜM.pdf
5 İşletmelerde Etik GİB 5. BÖLÜM.pdf
6 İşletmelerin Kuruluşu, İşletme Kurma Fikri ve Sonuçları GİB 6. BÖLÜM.pdf
7 Kuruluş Araştırmaları GİB 7. BÖLÜM.pdf
8 Ara Sınav GİB 8. BÖLÜM.pdf
9 İşletme Kuruluşu İle İlgili Özel Konular GİB 9. BÖLÜM.pdf
10 İşletmelerin Büyümesi, İşletmeler Arası Ortak Hareket Etme ve Stratejik İşbirlikleri GİB 10. BÖLÜM.pdf
11 Yönetim ve İşlevleri, Yönetime İlişkin Temel Kavramlar GİB 11. BÖLÜM.pdf
12 Örgüt ve Çevresi, Örgüt ve Yönetsel Karar Verme GİB 12. BÖLÜM.pdf
13 Yönetimde Yaratıcı Düşünme, Yönetsel Düşüncenin Evrimi GİB 13. BÖLÜM.pdf
14 Genel Değerlendirme ve Tekrar GİB 14. BÖLÜM.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269694 İşletme bölümünde alınacak diğer dersler için alt yapı oluşturabilme.
2 1269692 İşletmelerin hukuki biçimleri hakkında bilgi sahibi olunabilmesi.
3 1269697 İşletmelerin kuruluşu ve aşamalarının öğrenilebilmesi.
4 1269695 İşletmeyi ilgilendiren kavramlar hakkında genel bilgi sahibi olabilme.
5 1269696 İşletmenin amaçları, çevre ile ilişkisi, sorumlulukları ve işletme türlerinin açıklanabilmesi.
6 1269693 Öğrencinin işletmeyi tanımlayabilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2
4 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
6 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek