Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT303 Ekonometriye Giriş I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

İktisadi ilişkilerin ampirik yöntemlerle incelenmesinde ham verinin elde edilmesinden sonuçların yorumlanmasına varan ekonometrik analiz sürecinin aşamalarının aktarılması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Abreg Çelem

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Damodar Gujarati, Örneklerle Ekonometri, BB101 Yayınları, 2016 D.N.Gujarati, Temel Ekonometri, Literatür Kitabevi, 2001 Introductory Econometrics: A Modern Approach 3th Edition, Jeffrey Wooldridge, South-Western College Pub, 2005. Introduction to Econometrics 2nd Edition, James H. Stock and Mark W. Watson, Addison Wesley, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

DOĞRUSAL REGRESYON MODELİ: Verilerin yapısı ve veri kaynakları, regresyon modeli, en küçük kareler yöntemi: tahmin, varsayımlar, tahmincilerin özellikleri, hata terimine ilişkin varsayımlar, sonuçların yorumlanması, belirlenme katsayısı, hipotez testleri. Tahmin denkleminin iktisadi ve istatistiksel değerlendirilmesi, model seçim kriterleri. REGRESYON MODELLERİNİN FONKSİYON YAPILARI: Doğrusal, logaritmik ve yarı-logaritmik fonksiyonlar, ters modeller, polinom modeller. Esneklikler ve katsayı yorumları. KLASİK MODEL VARSAYIMLARINDAN SAPMALAR: Çoklu doğrusal bağlantı, değişen varyans, otokorelasyon, model kurma hataları. NİTEL AÇIKLAYICI DEĞİŞKENLER: Yatay kesit ve zaman serisi analizinde kukla değişkenlerin kullanımı, geçici şoklar, yapısal kırılmalar ve mevsimsel dalgalanmaların analizinde kukla değişkenler. NİTEL AÇIKLANAN DEĞİŞKENLER: Doğrusal olasılık modeli, logit modeli.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 1 3 3
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 1 2
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistiksel kavramların gözden geçirilmesi. İktisadi teorinin ampirik açıdan değerlendirilmesinin önemi. Ekonometrik bir analizin aşamaları. IKT303 konu özetleri.pdf
http://www.abregcelem.com
2 En küçük kareler yöntemi: Regresyon modelinin tahmin edilmesi, sonuçların iktisadi yorumu. Klasik model varsayımları, tahmincilerin özellikleri.
3 Bağımlı değişkendeki değişimin analizi, modelin anlamlılığı, modelin açıklama gücü.
4 Modelin ve tahmincilerin varyans ve standart hataları, güven aralıkları, aralıklı öngörü, hipotez testleri.
5 Farklı matematiksel kalıplar ve bunların yorumları. ARASINAV I
6 Klasik model varsayımlarından sapmalar: Değişen Varyans.
7 Klasik model varsayımlarından sapmalar: Çoklu doğrusallık.
8 Klasik model varsayımlarından sapmalar: Otokorelasyon.
9 ARASINAV II
10 Model kurma hataları.
11 Nitel Açıklayıcı Değişkenler.
12 Nitel Açıklanan Değişken: Doğrusal olasılık modeli, LOGIT modeli.
13 Model seçim kriterleri: R-kare, düzeltilmiş R-kare, Akaike bilgi kriteri.
14 Uygulamalı çalışma.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267009 Bu dersin sonunda öğrenciler iktisadi bir olayı ampirik olarak incelemek amacıyla regresyon analizini uygulayabilir, istatistiksel ve iktisadi açıdan ulaşılan sonuçları değerlendirebilir.
2 1267010 Ekonometrik analiz süreciyle ilgili teorik bilginin yanı sıra öğrenciler konuyla ilgili yazılımları kullanarak bilgisayar ortamında basit ekonometrik analizleri yapabilir.
3 1267011 Dersi tamamlayan öğrenciler regresyon analizine dayanan akademik çalışmaları yorumlayabilir düzeyde olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek