Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT304 Ekonometriye Giriş II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Bir ekonometrik analiz sürecinde, iktisadi ilişkilerin, değişkenlerin veya verilerin yapısına bağlı olarak ortaya çıkan özel durumlarla ilgili farklı yaklaşımların aktarılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Abreg Çelem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Damodar Gujarati, "Örneklerle Ekonometri", BB101 Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

DİNAMİK MODELLER: Otoregresif modeller, gecikmesi dağıtılmış modeller, ARDL modelleri. EŞANLI DENKLEM SİSTEMLERİ: Belirlenme sorunu, eşanlı denklem sistemi tahmin yöntemleri. ZAMAN SERİSİ ANALİZİ: Durağanlık, eşbütünleşme, vektör otoregresif modeller, nedensellik testi, Box-Jenkins modelleri. PANEL VERİ ANALİZİ: Havuzlanmış veri ile EKK tahmini, sabit etki modeli, rassal etki modeli.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
34 Okuma 14 1 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 1 2
54 Ev Ödevi 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dinamik regresyon modelleri: Otoregresif modeller, gecikmesi dağıtılmış modeller
2 Dinamik regresyon modelleri: ARDL modelleri, bilgisayar uygulamaları
3 Eşanlı denklem sistemleri
4 Eşanlı denklem sistemleri
5 Zaman serisi analizi; Durağanlık: Kavramlar, tanımlar, ADF birim kök testi
6 Zaman serisi analizi; Eşbütünleşme, hata düzeltme modeli
7 Zaman serisi analizi: Vektör otoregresyon modeli, etki-tepki fonksiyonları, varyans ayrıştırma analizi
8 Zaman serisi analizi: Bilgisayar uygulamaları
9 Arasınav
10 Zaman serisi analizi: Granger nedensellik testi
11 Zaman serisi analizi: Box-Jenkins yöntemi
12 Zaman serisi analizi: Bilgisayar uygulamaları
13 Panel veri analizi
14 Panel veri analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267012 Bu dersin sonunda öğrenciler dinamik iktisadi olayları zaman serisi ve panel veri yöntemlerini kullanarak inceleyebilir, istatistiksel ve iktisadi açıdan ulaşılan sonuçları değerlendirebilir.
2 1267013 Öğrenciler, zaman serisi analizi ve panel veri yöntemlerini uygun yazılımları kullanarak uygulayabilir
3 1267014 Dersi tamamlayan öğrenciler zaman serisi analizi ve panel veri yöntemlerinin uygulandığı akademik çalışmaları yorumlayabilir düzeyde olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek