Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK109 İktisada Giriş I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Öğrencilere temel iktisat bilgilerinin kazandırılmasıdır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yavuz Yayla

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemal Yıldırım (ed) - İktisada Giriş Zeynel Dinler - İktisada Giriş Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Douglas D. Purvis, Paul N. Courant - İktisat I N. Gregory Mankiw - Principles of Economics

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Mikro iktisat

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel bilgiler, iktisat biliminin konusu, ana kavramlar
2 Fiyat teorisine giriş,talep
3 Fiyat teorisine giriş, arz
4 Tam rekabet piyasasında denge; arz, talep ve esneklik uygulamaları
5 Tüketici teorisi, farksızlık eğrileri
6 Üretici teorisi, üretim fonksiyonu, verim analizi
7 Eş-ürün analizi, maliyet analizi
8 Firma dengesi ve kâr maksimizasyonu
9 Tam rekabet piyasasında firma dengesi
10 Aksak rekabet piyasaları: monopol
11 Aksak rekabet piyasaları: oligopol
12 Üretim faktörleri talebi, emek ve ücret; sermaye, faiz ve rant
13 Gelir dağılımı politikası
14 Sanayileşme, kentleşme ve çevre politikası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491831 Tüketici teorisi ve üretici teorisi hakkında bilgi sahibidir
2 1491832 Güncel ekonomik gelişmeleri izleyip yorumlayabilecek düzeyde iktisat bilgisine sahiptir
3 1491830 Üretim faktörlerinin arz ve talebi hakkında bilgi sahibidir
4 1491829 Arz, talep ve esneklik analizleri yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek