Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK106 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Öğrencilere gerekli yöntem ve tekniklerle etik bir çerçevede nasıl bilimsel araştırma yapabileceklerinin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Sefa Mertek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aziz, Aysel (2011) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nobel Yayınları Şenel, Alâeddin (1982) İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi, Ankara: A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları Lecourt, Dominique (2013) Bilim Felsefesi, Çeviren: I. Ergüden, Ankara: Dost Kitabevi Conner, Clifford D. (2012) Halkın Bilim Tarihi, Çeviren: Zeynep Çiftçi Kanburoğlu, TÜBİTAK Yayınları Taşkın, Ö., Çobanoğlu, E. O., Apaydın, Z., Çobanoğlu, İ. H., Yılmaz, B., & Şahin B. “Lisans öğrencilerinin kuram kavramını algılayışları” Boğaziçi University Journal of Education, 25, 2, 7 / 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimin ve bilimsel araştırmaların gelişimi, sosyal bilimin temel paradigmaları ve kuramları, yöntembilimin temel kavramları, bilimsel araştırma süreci, araştırma etiği, araştırma yöntem ve teknikleri, araştırma yazımında biçimsel kurallar ve etik kuralları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
34 Okuma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders Tanıtımı 1.Hafta.docx
2 Bilim nedir, bilimsel bilginin kaynakları nelerdir? 2.Hafta.pptx
3 Sosyal Bilim nedir? 3.Hafta.pptx
4 Akademik Araştırmaya Giriş 4.Hafta.pptx
5 Bilim ve Araştırma 5.Hafta.pptx
6 Metodolojinin Anlamları: Pozitivizm, Yorumsamacılık, Eleştirel Teori, Modernizm, Post modernizm, Feminizm. 6.Hafta.pptx
7 Nitel ve Nicel Araştırma 7.Hafta.pptx
8 ARA SINAV
9 Araştırma Konusu Bulma ve Geliştirme ve Literatür Taraması 9.Hafta.pptx
10 Taslak Plan Hazırlama, Analitik Okuma ve Not Alma 10.Hafta.pptx
11 Yorumlama, Düşüncelerin Analizi ve Sentezi ve Argümanların Geliştirilmesi 11.Hafta.pptx
12 Araştırmanın Yazılması 12.Hafta.pptx
13 Kaynak Gösterme: Alıntılar ve Atıflar SBE Tez Yazım Kılavuzu 2019.docx
kaynakca_kilavuzu_2015_08_12_odman (1) (1).pdf
14 İntihalden Kaçınma, Yazım Hatalarıyla Başa Çıkma ve Redaksiyon intihal.docx
bilimahlakı.docx
UST_USTE_INTIHAL.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490714 Bilimi ve bilimsel araştırmayı anlamak
2 1490715 Sosyal bilimlerin bağlamını kavramak, temel paradigmalar ve kuramları öğrenmek
3 1490716 Araştırma konusuna göre gerekli yöntem ve teknikleri kullanabilecek beceriyi kazanmak
4 1490717 Bilimsel araştırmalarda etiği benimsetmek
5 1490718 Bilimsel araştırmanı yazımında biçimsel kurallar ve etik kurallarını öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5
2 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4
3 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 3 5 5 4
4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 3 4 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek