Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK106 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Öğrencilere gerekli yöntem ve tekniklerle etik bir çerçevede nasıl bilimsel araştırma yapabileceklerinin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Sefa Mertek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aziz, Aysel (2011) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nobel Yayınları Şenel, Alâeddin (1982) İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi, Ankara: A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları Lecourt, Dominique (2013) Bilim Felsefesi, Çeviren: I. Ergüden, Ankara: Dost Kitabevi Conner, Clifford D. (2012) Halkın Bilim Tarihi, Çeviren: Zeynep Çiftçi Kanburoğlu, TÜBİTAK Yayınları Taşkın, Ö., Çobanoğlu, E. O., Apaydın, Z., Çobanoğlu, İ. H., Yılmaz, B., & Şahin B. “Lisans öğrencilerinin kuram kavramını algılayışları” Boğaziçi University Journal of Education, 25, 2, 7 / 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimin ve bilimsel araştırmaların gelişimi, sosyal bilimin temel paradigmaları ve kuramları, yöntembilimin temel kavramları, bilimsel araştırma süreci, araştırma etiği, araştırma yöntem ve teknikleri, araştırma yazımında biçimsel kurallar ve etik kuralları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
34 Okuma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim nedir, bilimsel bilginin kaynakları nelerdir 1.Hafta Bilgi nedir, Bilim nedir.pptx
2 İnsanlık tarihinde bilimin ve bilimsel araştırmaların gelişimi
3 Modern bilimin doğuşu, doğa bilimleri ile sosyal bilimler ilişkisi
4 Sosyal bilimlerde yöntemi belirleyen paradigmalar, Pozitivizm, Diyalektik Tarihsel Materyalizm, Yorumsamacılık, Post-Modernizm kuramları
5 Bilimsel araştırma süreci, bilimsel araştırma projesi tasarımının aşamaları
6 Yöntembilimde temel kavramlar: Olgu, veri, varsayım, kuram, kanun, evren, örneklem, parametre, değişken, bulgu
7 Bilimsel araştırmalarda etik
8 ARA SINAV
9 Değişken türleri, Örnekleme yöntemleri
10 Kaynak türleri, Veri toplama yöntem ve teknikleri
11 Nicel ve nitel teknik ayrımı, Anket tekniği ve ölçekleme
12 İstatistiksel çözümleme ve İçerik çözümlemesi
13 Araştırmanın yazılması, biçimsel özellikler, referans yöntemleri
14 Bilimsel araştırmaların yazımında etik kuralları ve intihal

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269597 Bilimi ve bilimsel araştırmayı anlamak
2 1269598 Sosyal bilimlerin bağlamını kavramak, temel paradigmalar ve kuramları öğrenmek
3 1269599 Araştırma konusuna göre gerekli yöntem ve teknikleri kullanabilecek beceriyi kazanmak
4 1269600 Bilimsel araştırmalarda etiği benimsetmek
5 1269601 Bilimsel araştırmanı yazımında biçimsel kurallar ve etik kurallarını öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5
2 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4
3 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 3 5 5 4
4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 3 4 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek