Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK110 İktisada Giriş II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Temel makroekonomik bilgilerin kazandırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Yavuz Yayla

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Makro İktisada Giriş 3. Baskı, K. Yıldırım, İ. Bakırtaş, R. Yılmaz, Ekin Yayınevi 2007 İktisada Giriş, Z. Dinler, 12. Baskı, Ekin Yayınevi 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Makro ekonomi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Makro Ekonomik Analize Geçiş
2 İktisat Okulları
3 Makro İktisadın Amacı
4 Milli Gelir Muhasebesi
5 Tüketim Teorileri-1
6 Tüketim Teorileri-2
7 Klasik-NeoKlasik İktisat Okulu-1
8 Klasik-NeoKlasik İktisat Okulu-2
9 Keynesyen Gelir-Harcama Modeli
10 Mal ve Para Piyasalarında Denge
11 Açık Ekonomide Denge
12 Toplam Talep-Toplam Arz
13 Phillips Eğrisi
14 Monetarizm, Yeni Klasik Okul, Yeni Keynezyenler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270802 Makroekonomik politikaları analiz edip tartışabilir
2 1270803 Ekonomik büyüme ve kalkınma hakkında temel bilgi sahibidir
3 1270804 Öğrenci, temel makroekonomik kavramları bilir
5 1270801 Kısa ve uzun dönem makroekonomik dengenin oluşumunu açıklayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3
2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3
3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3
5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek