Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK201 Kent Tarihi 927001 2 3 5

Dersin Amacı

kentin ortaya çıkışı ve gelişimi hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet MUTLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrenci ders öncesi hazırlık yapar.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lewis Mumford (2007), Tarih Boyunca Kent, Ayrıntı Yay., İstanbul. Ahmet Mutlu (2011), Kentli Hakları, Çizgi Kitabevi, Konya. Ruşen Keleş (2012), Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara. Murray Bookchin (1999), Kentsiz Kentleşme, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Kent nedir? Kent, uygarlık ve kültür ilişkisi 2. Şehirlerin ortaya çıkışı ve ilk şehirlerin özellikleri 3. Antik Yunan şehri 4. Helen Şehri 5. Antik Roma Şehri 6. Ortaçağ şehri 7. Modern kent 8. Eski Türklerde Şehir 9. Selçuklu'da şehri 10. Osmanlı şehri 11. Cumhuriyet Dönemi kentleşmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 90 1
5 Derse Katılım 3 5 1
10 Tartışma 3 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kent nedir? Kent, uygarlık ve kültür ilişkisi 1.pdf
2 Şehirlerin ortaya çıkışı ve şehirleşme kuramları, İlk şehirlerin özellikleri 2.pdf
3 Tarihte şehirlerin ortaya çıkışı ve şehirleşme kuramları, İlk şehirlerin özellikleri 3.pdf
4 Antik Yunan şehri 4..pdf
5 Helen Şehri 5.pdf
6 Antik Roma Şehri 6.pdf
7 Ortaçağ Şehri 7.pdf
8 Modern (Sanayi) kent 8..pdf
9 Arasınav
10 Modern (Sanayi) kent 10 osmanlı kenti yazılacak.pdf
11 Eski Türklerde Şehir 11.TÜRKİYEDE KENTLEŞME.pdf
12 Selçuklu Şehri-Osmanlı Şehri
13 Cumhuriyet Dönemi kentleşmesi 12.TÜRKİYEDE KENTLEŞME 2.pdf
14 Yııl sonu sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269566 Uygarlık tarihinde kentin öneminini bilir.
2 1269567 Kentin ortaya çıkışıyla insanlık tarihinde meydana gelen değişimler hakkında fikir yürütebilir.
3 1269568 İlk kentlerin işlevleri ile çağdaş kentlerin işlevlerini karşılaştırabilir.
4 1269569 Kentleşme sorunlarını bilir ve yorumlayabilir
5 1269570 Kentleşme-yönetim ilişkisini kurabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 3 3 5 3 3 5 4 5 5 1 2 4 5 4 5 5
2 4 4 3 3 3 5 3 3 5 4 5 5 1 2 4 5 4 5 5
3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 4 5 5 1 2 4 5 4 5 5
4 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 1 2 4 5 4 5 5
5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 1 2 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek