Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK205 Mikro İktisat 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Mikroekonomi teorisinin formel ve matematiksel analizini (tüketici ve üretici teorileri, tam rekabet ve eksik rekabet piyasaları) ve firmaların ve tüketicilerin çeşitli piyasa koşulları altındaki davranışlarını analiz etmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Asiye Öznur Ümit

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erdal M. Ünsal, Mikro İktisat, 8. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2010. Zeynel Dinler, Mikroekonomi, 21. Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 3 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 42 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 49 49

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İktisat ve iktisadi analiz kapsamındaki temel kavramların açıklanması.
2 Tüketici teorisi kapsamında faydanın ölçülebilirlik problemi ve tercih sırasının saptanması (kardinal fayda teorisi, ordinal fayda teorisi ve kardinal va ordinal fayda yaklaşımlarının karşılaştırılması).
3 Kardinal Fayda Teorisine göre eşmarjinal fayda ilkesine dayanan tüketici dengesi, tüketici dengesi ve bireysel talep eğrisi, tüketici fazlası ve değer paradoksu.
4 Ordinal yaklaşıma göre farksızlık eğrisi ve tüketici dengesi: Farksızlık eğrileri, bütçe doğrusu, toplam faydanın maksimizasyonu, kardinal fayda teorisi ile farksızlık eğrileri teorisinin karşılaştırılması.
5 Farksızlık eğrileri teorisi kapsamında tüketicinin gelirindeki, fiyatlardaki ve tüketici tercihlerindeki değişmenin tüketici dengesini değiştirmesi:Tüketici gelirinin değişmesi ve engel eğrileri, fiyatların değişmesi.
6 Üretici Teorisi: Üretim Yöntemi, Üretim Fonksiyonu, Kısa Dönem Üretim Fonksiyonu kapsamında toplam Ürün, ortalama Ürün, marjinal Ürün, azalan verimler kanunu ve üretimin Üç Bölgesi.
7 Uzun Dönem Üretim Fonksiyonu:Eşürün eğrileri, eşürün eğrilerinin türetilmesi, eşürün eğrilerinin özellikleri, marjinal teknik ikame haddi, sırt çizgileri, ölçeğin verimi ve ölçeğe göre getiri.
8 Üretim Maliyetleri: Maliyetle ilgili kavramlar (Açık maliyet-Örtük Maliyet ve Ekonomik Maliyet-Alternatif Maliyet), maliyet fonksiyonu, kısa dönem maliyet kavramları (toplam maliyet, ortalama maliyet, marjinal maliyet), kısa dönem maliyet eğrileri.
9 Uzun dönemde maliyet: Uzun dönem maliyet eğrileri, ölçek ekonomileri ve negatif ölçek ekonomileri.
10 Mal Piyasasında Üretim ve Fiyatlandırma: Tam Rekabet Piyasasında Üretim ve Fiyatlandırma (Tam Rekabet Piyasasının Tanımı, Tam Rekabette Talep ve Hasılat, Kısa dönem firma dengesi, kısa dönem firma arz eğrisi, uzun dönem firma dengesi, tam rekabet piyasasında etkinlik).
11 Monopol Piyasasında Üretim ve Fiyatlandırma: Monopolün tanımı, monopolde talep ve hasılat, monopolcü firmanın kısa dönem dengesi, monopolcü firmanın uzun dönem dengesi, fiyat farklılaştırması.
12 Monopolcü Rekabet Piyasasında Üretim ve Fiyatlandırma: Monopolcü Rekabetin tanımı, monopolcü rekabette talep, kısa dönemde firma dengesi, uzun dönemde firma dengesi, monopocü rekabette etkinlik, tam rekabet, monopol ve monopolcü rekabetin etkinlik açısından karşılaştırılması.
13 Oligopol Piyasasında Üretim ve Fiyatlandırma: Oligopol Piyasasının tanımı, oligopol modelleri. Üretim Faktörleri Fiyat Analizi: Faktör Talebinin Özellikleri, mal ve faktör piyasalarında tam rekabetin olması halinde firmanın faktör talebi, piyasa emek talebi, emek ve ücret, toprak ve rant, sermaye ve faiz, girişimci ve kar.
14 Genel Denge ve Refah Ekonomisi: Genel dengenin anlamı ve önemi, Walras'ın genel denge modeli, parasal sektör ve reel sektör ilişkisi, Walras özdeşliği ve Say Kanunu, Refah kavramı, Pareto Optimumu, Sosyal Refah Kriteri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
13859 1491842 Genel denge ve refah ekonomisini tanımlar.
19143 1491840 Üretim ve maliyet kavramlarını kısa ve uzun dönem ayırımına göre açıklayarak üretici dengesinin nasıl oluştuğunu açıklar.
19779 1491843 Tüketici teorilerini kardinal fayda ve ordinal fayda yaklaşımlarıyla analiz edebilme becerisini kazanır.
28780 1491839 Mal piyasasında üretimimin ve fiyatlandırmanın nasıl oluştuğunu açıklar.
31266 1491838 Tüketici dengesini kardinal fayda ve ordinal fayda teorilerine göre açıklar.
32900 1491841 Faktör piyasasında girdi fiyatlandırılmasını açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
13859 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5 5
19143 4 4 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4
19779 5 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5
28780 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 5 5 5
31266 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4
32900 5 4 5 5 5 4 4 5 3 5 3 5 5 4 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek