Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK202 Kentleşme Politikası 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin kentleşme sorunlarını ve bu sorunlara yönelik poltikaları kavramalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet MUTLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrenciler derse hazırlıklı gelmelidirler

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ahmet MUTLU; Hakan Reyhan, Hasan Hüseyin Doğan, Kentleşme, 2. Baskı, Palme yayınevi, Ankara, 2018. 2. Yusuf Şahin (2011), Kentleşme Politkası, Murathan Yayınevi, Trabzon. 3. Ruşen Keleş (1998), Kentbilim Terimleri Sözlüğü, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara. 4.. M. Akif Çukurçayır; Mine Tekel (2003), Yerel ve Kentsel Politikalar, Çizgi Kitabevi, Konya.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Kent ve kentleşme tarihi özeti 2. Kent ve kentleşmeyle ilgili kavramlar 3. Dünyada ve Türkiye'de kentleşme 4. Kentleşme politikası nedir? 5. Farklı ekonomik sistemlerde kentleşme politkası 6. Kırsal kakınma politikası 7. Konut politikası 8. Gecekondu Politikası 9. Kentsel toprak politikası 10. Kıyı politikası 11. Afet politikası 12. Çevre Politikası 13. Genel Değerlendirme: Türkiye'de kentleşme politikası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 0 1
34 Okuma 0 0 1
54 Ev Ödevi 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kent ve kentleşme tarihi
2 Kent ve kentleşmeyle ilgili kavramlar
3 Dünyada ve Türkiye'de kentleşme
4 Kentleşme politikası nedir?
5 Farklı ekonomik sistemlerde kentleşme politikaları
6 Kırsal kalkınma politikaları
7 Konut politikaları
8 Gecekondu Politikaları
9 Ara sınav
10 Kentsel topraklar politikası
11 Kıyı politikası
12 Afet politikası; çevre politikası
13 Genel değerlendirme: Türkiye'de kentleşme politkası
14 Yıl sonu sınavı
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269581 1. Kent ve kentleşmeyle ilgili kavramları doğru kullanabilir
2 1269582 2. Dünyadaki kentleşme politikaları hakkında yorum yapabilir
3 1269578 3. Kentleşme politikalarını bilir; yorum yapabilir
4 1269579 4. Türkiye'deki kentleşme politikaları hakkında yorum yapabilir
5 1269580 Sebep-sonuç ilişkisiyle kentleşme sorunlarını bilir
6 1269583 Yaşadığı kentlerdeki temel sorunları farkedebilir
7 1269584 Kentleşme sorunları ile yönetimsel ilişkileri kurabilir.
8 1269585 Dünyadaki ve Türkiye'deki kentleşme politikaları hakkında fikir yürütebilir.
9 1269586 Türkiye'deki kentleşme politikalarına eleştirel bakabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 3 5 3 4 5
2 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 5 4 3 5 4 5 3 5 4
3 3 4 3 5 4 4 5 3 3 3 5 3 3 5 4 3 5 4 4
4 5 5 3 4 3 5 4 3 3 4 4 5 4 5 4 3 5 4 3
5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 5 5 4
6 3 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3
7 3 4 4 5 3 4 4 5 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4
8
9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek