Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK204 Siyaset Sosyolojisi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Siyaset Sosyolojisine temel oluşturan çeşitli kavramların tanıtımı, anlamlandırılması ve günümüzle olan bağının kurulması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Talha Paşaoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Coşkun, M. K. (2007). Demokrasi Teorileri ve Toplumsal Hareketler. Ankara. Dipnot. Duverger, M., (2002). Siyaset Sosyolojisi. İstanbul: Varlık. Oktay, C., (2005). Siyaset Bilimi İncelemeleri. İstanbul: Alfa. Sarıbay, A., (2000). Politik Sosyoloji. İstanbul: Alfa. Tolan, B. (1980). Çağdaş Toplumun Bunalımı –Anomi ve Yabancılaşma. Ankara: İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi. Vergin, N., (2003). Siyasetin Sosyolojisi. İstanbul: Bağlam. Baumann, Z. (2003). Modernlik ve Müphemlik, (cev.). İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Siyaset Sosyolojisinin temel kavramlarından olan otorite, devlet, siyasal kültür, siyasal modernleşme gibi kavramlar ile siyasal partiler ve siyasal sistemler hakkında anlatım ve tartışma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
34 Okuma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Siyaset Sosyolojisi Kavramının Anlamlandırılması
2 Devlet ve İktidarın Tarihsel Kökenleri
3 Max Weber’de Otorite ve Meşruluk Tipleri
4 Sivil Toplum ve Devlet Dikotomisi
5 Siyasal Modernleşme ve Elitler
6 Siyasal İletişim ve Kamuoyu
7 Tarihsel Sosyoloji
8 Ara Sınav
9 İdeoloji Nedir?
10 Siyaset, Toplum ve Din İlişkisi
11 Demokratikleşme ve Siyasal Katılım
12 Siyasal partiler Tipolojileri
13 Siyasal Yabancılaşma ve Anomi
14 Göç

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491486 Siyaset Sosyolojisinin temel kavramlarını tanımlar ve açıklar.
2 1491487 Toplumsal özelliklerin siyaset alanındaki belirleyiciliğini açıklar.
3 1491488 Toplumsal kültür ile siyasal kültür arasındaki ilişkiyi anlamlandırır.
4 1491489 Devlet ve otorite konusunu tarihselleştirir.
5 1491490 Toplumsal olanın değişimini ya da değişime direncini anlamlandırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5
2 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
3 4 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4
4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek