Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK206 Makro İktisat 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Makroekonominin temelleri, temel makroekonomi modelleri ile makroekonomik sorunlar hakkında bilgi birikimini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Asiye Öznur ÜMİT

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemal Yıldırım, Doğan Karaman,Murat Taşdemir, Makroekonomi, Seçkin Yayıncılık, 2009, 9. Baskı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gayrisafi Milli Hasıla, Enflasyon, İstidham ve İşsizlik gibi temel makroekonomi kavramları açıklamak 1. Hafta.zip
2 Temel Makroekonomik İlişkiler, Milli Gelirin hesaplanması ve Milli Hasılanın belirlenmesi 2. Hafta.zip
3 Makroekonomik analizinin temel araçları olan Toplam Talep ve Toplam Arz kavramlarının açıklanması ve eğriler yardımıyla gösterilmesi 3. hafta.zip
4 Klasik Makroekonomi varsayımlarının açıklanması 4. Hafta.zip
5 Keynesyen Makroekonomi varsayımlarının açıklanması, Toplam Harcamalar ve Denge Gelir Düzeyinin belirlenmesi 5. Hafta.zip
6 Çoğaltan Mekanizmasının işleyişinin açıklanması, kamu kesimi ile toplam talep arasındaki ilişkinin grafikler yardımıyla açıklanması 6. Hafta.zip
7 Açık ekonomide denge gelir düzeyinin belirlenmesi 7. Hafta.zip
8 Mal piyasası ve IS eğrisi ile, Varlık piyasası ve LM eğrisinin açıklanması 8. Hafta.zip
9 Ara Sınav 9. Hafta.zip
10 Mal ve Varlık Piyasasında birlikte denge 10. Hafta.zip
11 Para Politikası, Maliye Politikası açıklaması ve her iki politikanın birlikte uygulanmasının grafiksel olarak gösterimi 11. Hafta.zip
12 Mal piyasasının Varlık piyasasının ve Uluslararası Ekonomik İlişkilerin IS-LM-BP eğrileriyle birlikte gösterilmesi 12. Hafta.zip
13 Toplam Talep ve Toplam Arz modellerinin açıklanması 13. Hafta.zip
14 Ekonomik Büyüme Modelleri açıklanması 14. Hafta.zip

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491844 Ekonomilerin makroekonomik isikrarsızlıkla karşılaşması durumunda uygun olan para ve maliye politikalarını belirler.
2 1491847 Makroekonomik temel kavramları ve makroekonomik temel modelleri açıklar.
3 1491845 Maliye ve para politikalarını açıklar.
4 1491846 Makroekonomik sorunları anlar ve analiz etme becerisini kazanır.
5 1491848 Türkiye'nin makroekonomik verilerini anlar ve analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 3 4 3 2 4 4 4 5 4 3 3 5 4 3 4
2 5 5 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 5 3 3 5 4 3 4
3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 5 4 3 4
4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5 5 5 4
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek