Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK208 Kamu Politikası ve Yönetimi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Ders, Türkiye'nin yönetim yapısını ve işleyişini, kamu hizmetlerinin örgütlenmesi ve kamu politikalarının yönetimi bağlamında tanıtmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuray KESKİN

Ön Koşul Dersleri

(SBK 223) Yönetim Bilimi

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilerin ikinci sınıf güz döneminde verilen SBK 223 Yönetim Bilimi dersini almış olmaları gerekmektedir. Ders, öğrencilerin soru, yorum, görüş ve önerilerinin alındığı interaktif bir yöntemle işlenmektedir. Bu sebeple öğrencilerin bir hafta önceki derste önerilen kaynakları (makale, kısa yazı, video, film, rapor, vb.) incelemiş olarak derse hazırlıklı gelmeleri beklenmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notları. Kemal Gözler, Türkiye'nin Yönetim Yapısı (T.C. İdari Teşkilatı), Ekin Kitabevi, 2018. Politika Belgeleri İncelemesi. Ercan Kesal, Nasipse Adayız, İletişim Yayınları, 2015. Nuri Bilge Ceylan, Bir Zamanlar Anadolu'da, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kamu Hizmeti ve Kamu Politikası Nedir?; Türkiye'de Kamu Hizmetlerinin Örgütlenmesi; Merkezi Yönetim-Taşra Teşkilatı; Yerel Yönetimler; Bölgesel Kurum ve Kuruluşlar; Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri; Kamu Politikası Aktörleri ve Politika Belgeleri; Kamu Politikalarının Bilimsel Analizi; Politika Transferi; Kamu Yönetimi Yapısı Üzerinde Küresel Etkiler; Kamu Hizmeti Sunum Modelleri; Kamu Gelirleri ve Harcamaları; Kamu Yönetimi Sorunları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 23 23
54 Ev Ödevi 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anayasal Özellikler - Temel Anayasal İlkeler
2 Merkezden Yönetim (Karar ve Yürütme Organları) (Ülke Yönetiminde Dört Yapısal Alan)
3 Cumhurbaşkanlığı Başbakan, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar
4 Bakanlık Yapısı - Örgütsel Kuruluş (Bakanlık Merkezi, Taşra Örgütü, Yurtdışı Örgütü, Bağlı Kuruluşlar, İlgili Kuruluşlar)
5 Yönetişim Kurumları: Üstkurullar
6 Mülki Yönetim (Yönetsel Bölünüş, Yönetsel Kademelenme, Valilik, Kaymakamlık) Mülki Sistemde Değişim
7 Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediye, Köy Muhtarlığı, Mahalle Muhtarlığı, Yerel Yönetim Birlikleri) Yerel Yönetim Gelirleri - Harcamaları Yönetsel Vesayet İlişkisi Subsidiarite (Yerellik) İlkesi
8 ARA SINAV
9 Yönetişim Kurumları: Kalkınma Ajansları
10 Meslek Örgütleri Vakıflar-Dernekler
11 Kamu Bütçesi
12 Kamu Denetimi
13
14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1109101 Türkiye'nin yönetim yapısını ve işleyiş özelliklerini tanır.
2 1109102 Türkiye'de kamu politikası oluşum sürecini açıklar.
3 1109103 Türkiye'de kamu politikası belgelerini ve aktörlerini analiz eder.
4 1109104 Türkiye'de kamu yönetiminin sorunlarını tespit eder.
5 1109105 Örgüt, karar, personel ve bütçe boyutlarıyla Türkiye'nin yönetimini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 1 4 5 5 5 5
2 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 1 4 5 5 5 5
3 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 1 4 5 5 5 5
4 5 4 5 4 5 5 4 2 5 5 4 5 2 1 4 4 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 1 1 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek