Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK305 Küresel Yönetim ve Siyaset 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin küresel siyaseti anlayabilmeleri için kullanılan geleneksel araçları ve teorileri öğrenmelerini sağlamak; bahsedilen teorik kısıtlamalara ve güncel dönüşümlere dair bilinçli hale getirmek, nihayetinde ise dünyada var olup biten olayları daha sistematik ve kapsamlı biçimde değerlendirebilmelerine yardımcı olmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Gürhan ÜNAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Okuma listesi dönem başında verilecektir

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin ilk yedi haftası, Uluslararası İlişkiler teorilerini kapsamaktadır. Böylece küreseli anlamaya çalışırken kullandığımız “teoriler”, “bakış açıları”, “paradigmalar”, bir diğer deyişle kullandığımız “lensler” ön plana çıkarılmaktadır. İzleyen haftalarda ise küresel gündemi meşgul eden milliyetçilik, sivil toplum, uluslararası örgütler gibi tematik alanlar incelenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
34 Okuma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Ders Tanıtımı, Kaynak Kullanımı Küresel Yönetim ve Siyaset & Uluslararası İlişkiler Ders İzlencesi 2019-2020.docx
2 Dünyayı Anlamak Kuresellesme-ve-Uluslararasi-Iliskilerin-Gelecegi.pdf
Hafta 2-3 Ders Notu.docx
3 Bir disiplin olarak Uluslararası İlişkiler: Teorik Yaklaşımlar 1 (Teori Nedir?, Büyük Tartışmalar) Hafta 2-3 Ders Notu.docx
4 Bir disiplin olarak Uluslararası İlişkiler: Teorik Yaklaşımlar 2 (Realizm, İdealizm, Liberalizm, Karşılıklı Bağımlılık) http://politikaakademisi.org/2014/05/22/uluslararasi-iliskilerde-iki-temel-yaklasim-realizm-vs-idealizm/
Uluslararasi-Iliskilerin-Gercekci-Teorisi.pdf
5 Bir disiplin olarak Uluslararası İlişkiler: Teorik Yaklaşımlar 3 (Eleştirel Okul 1-Marksist Teoriler) https://kureselcalismalar.com/uluslararasi-iliskiler-ve-elestirel-teori-elestirel-elestirinin-elestirisi/
6 Bir disiplin olarak Uluslararası İlişkiler: Teorik Yaklaşımlar 3 (Eleştirel Okul 2-İnşaacılık &Post-Yapısalcılık) Uluslararası İlişkilerde Sosyal İnşacılık.pdf
Wendt-Anarsi-Devletler-ne-Anliyorsa-Odur.pdf
7 Post-Kolonyalizm, Batı Karşıtlığı, Medeniyetler Çatışması Batı Merkezcilik ve Postkolonyalizm Bahar Rumelili.pdf
8 ARA SINAV
9 Ulusçuluk, Ulus-Devlet ve Küreselleşme Uluslararas__ __li__kilerde K__reselle__me Olgusu ve Ulus-Devlet Kavram__n__ Yeniden D______nmek[#462219]-539693.pdf
10 Uluslararası Örgütler - Birleşmiş Milletler http://www.un.org.tr/ana-sayfa/
11 Küresel Sivil Toplum: Hükümet Dışı Örgütler HÜKÜMETDIŞI KURULUŞLARIN (NGO) DÜNYA EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞİMİNDEKİ ROLLERİİ.pdf
12 Dış Politika: Ebedi dost Ezeli düşman Tarık Oğuzlu NATO ve Türkiye Dönüşen İttifakın Sorgulayan.pdf
13 Küresel Politik Ekonomi ve Türkiye

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270043 Uluslararası sistemde ortak sorunların yönetilmesi ihtiyacı ile çoklu-egemenlik gerçekliği arasındaki gerilimin unsurlarını kavrar ve tartışır.
2 1270044 Uluslararası yönetim ve küresel yönetişim ifadelerinin işaret ettiği kurumsal ve informel mekanizmaları tarihsel bağlamlarında kavrar, karşılaştırır ve değerlendirir.
3 1270045 Uluslararası ve küresel sorunların çözüm yöntemleri ve süreçleri hakkında fikirler geliştirir.
4 1270046 Ekonomi ile politikanın ilişkisini analiz eder.
5 1270047 Söz konusu sürecin devletler ve toplumlar üzerindeki etkilerini anlar
6 1270060 Bu süreçlerde etkili olan güç ilişkilerini anlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek