Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK302 Türk Siyasal Hayatı 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçteki siyasal yapıyı ve olayları incelemek ve tartışmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlhan Aksoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ZÜRCHER, Erik Jan, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Yay. İst., 2011 TEKİN, Yusuf ve Ark., Türk Siyasal Hayatı, Orion Yay. Ank., 2011 TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, Bilgi Ünv. Yay., İst.,2010 BERKES, Niyazi, Türkiye'de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yay. İst., 1996 HAYTA, Necdet ve Ark., Osmanlı Devleti'nde Yenileşme Hareketleri, Gazi Kitabevi, Ank., 2010 GEORGEON, François, Osmanlı-Türk Modernleşmesi (1900-1930), Yapı Kredi Yay., İst., 2006 YAZICI, Nevin, Osmanlılık Fikri ve Genç Osmanlılar Cemiyeti, Kültür Bak., Ank., 2002 LEWIS, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Arkadaş yay.,Ank. 2009 AKŞİN, Sina, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İmge Kit., Ank., 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk Siyasal Hayatı dersinin amacı; modernleşme çabalarının başlamış olduğu 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar olan süreçte Türk siyasal hayatını şekillendiren toplumsal dinamikleri, tartışılan ve çatışılan alanları, zamanın akışı içerisindeki süreklilik ve kopuşları tarihsel ve kuramsal açıdan ele almaktır. Bu açıdan ders kapsamında takip edilecek okumalar, Türkiye'de sosyo-politik iktidar ilişkilerinin tarihsel-ampirik analizleri olduğu kadar farklı kuramsal yaklaşımları da tartışmaya yöneliktir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
34 Okuma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜR VE UYGARLIĞI TSH 1.docx
2 OSMANLI KÜLTÜR- MEDENİYETİ tsh 2.docx
3 OSMANLI DEVLETİNİ KURTARMA ÇABALARI TSH 3.docx
4 TANZİMAT (FERMANI) DÖNEMİ 1839-1876 TSH 4.docx
5 OSMANLI DEVLETİ’NİN ÇÖKÜŞÜ VE I. DÜNYA SAVAŞI TSH 5.docx
6 KURTULUŞ SAVAŞI, CUMHURİYET’İN KURULUŞU VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE SİYASAL YAPI VE HAYAT TSH 6.docx
7 MİLLİ MÜCADELE TSH 7.docx
8 DEVRİMLER TSH 9.docx
9 TEK PARTİ DÖNEMİ TSH 9.docx
10 İNÖNÜ DÖNEMİ İÇ VE DIŞ POLİTİKA TSH 10.docx
11 ATATÜRK SONRASI TÜRKİYE VE DÜNYA TSH 11.docx
12 DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ TSH 12.docx
13 TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1960-1980) TSH 13.docx
14 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270902 Türk siyasi hayatındaki değişimleri tarihsel arka planı ile birlikte yorumlar
2 1270903 Siyasal hayatın dönüşüm ve süreklilik parametrelerini analiz eder
3 1270904 Türk siyasi hayatında yaşanan olayları siyasal bir dille yorumlar
4 1270905 Siyasi hayatın olaylarını ekonomik, toplumsal ve hukuksal yapılarla ilişkilendirir
5 1270906 Demokrasinin ve sivil toplumun Türk siyasi hayatındaki yerini ve önemini analiz eder
6 1270907 Siyasi hayatın sorunlarına ve olgularına eleştirel bir tarzda yaklaşır ve genel kanaatleri sorgular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 5 3 4 5 4 5 3 4
2 4 4 3 5 3 5 3 3 5 4 4 4 4 3 3 5 5 3 3
3 4 3 3 3 3 5 3 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 3
4 3 4 5 5 4 3 4 3 4 5 5 5 4 3 3 4 3 4 5
5 5 5 4 3 3 4 5 5 3 3 4 4 5 5 4 5 4 3 3
6 5 4 3 3 4 5 4 5 4 3 3 3 4 5 5 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek