Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK410 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Türkiye’de bireysel ve toplu iş hukuku uygulamalarını ve sorunlarını anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Elif ŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÇELİK, A. Hakim, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Murathan yay., Trabzon, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşverenlerin ve işçilerin hakları, kıdem tazminatı, toplu sözleşme gibi konuları içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 6 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 8 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş hukukunun tanımı, konusu ve tarihsel gelişim süreci iş hukukunun tanımı, konusu, tarihsel gelişim süreci.docx
2 İş Hukukunun temel kavramları, kaynakları ve uygulama alanı iş hukukunun temel kavramları, kaynakları, uygulama alanı.docx
3 İş sözleşmesinin tanımı, unsurları, özellikleri ve türleri iş sözleşmesinin tanımı, unsurları, özellikleri ve türleri, iş sözleşmesi özgürlüğünün sınırları.docx
iş sözleşmesinden doğan borçlar.docx
4 Bireysel İş sözleşmesinin feshi ve sonuçları İş sözleşmesinin sona ermesi.docx
Bireysel İş sözleşmesinin feshi ve sonuçları.docx
5 Çalışma ve dinlenme süreleri, Ücret ve ücret tipleri çalışma ve dinlenme süreleri, ücret ve ücret tipleri.docx
6 Sendika tanımı, tarihsel gelişim Sendika Tanımı, tarihsel gelişim.docx
7 Sendika Hakkı ve Sendikalaşma Sendika Tanımı, tarihsel gelişim.docx
8 Sendikaların yapısı, faaaliyetleri ve üyelik işlemleri sendikaların yapısı, faaliyetleri ve üyelik işlemleri.docx
9 Toplu iş sözleşmesi kavramı toplu iş sözleşmesi.docx
10 Arasınav
11 Toplu iş sözleşmesinin yapılış süreci toplu iş sözleşmesi.docx
12 Toplu iş sözleşmesinin yasal sınırları, yararlanan kişiler toplu iş sözleşmesi 2.docx
13 Toplu İş Uyuşmazlıkları, Grev ve Lokavt hak ve menfaat uyuşmazlıkları.docx
toplu iş uyuşmazlığı not-1.docx
grev ders notları.docx
grevin sona ermesi.docx
lokavt ders notları.docx
14 Sosyal Güvenlik Hukukunun amaç ve kapsamı iibf sosyal güvenlik ders notları-2.docx
iibf sosyal güvenlik ders notları-3.docx
iibf sosyal güvenlik hukuku ders notları-1.docx
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492878 İş hukukunun temel kaynak ve kavramlarını öğrenir. İş hayatını ve bu süreçteki temel haklarını ve sorumluluklarını öğrenir.
2 1492879 Bireysel İş hukuku kurallarını ve uygulamalarını anlar. Toplu İş Hukuku kurallarını ve uygulamalarını öğrenir.
3 1492880 Toplu İş Sözleşmesi konusunda bilgi sahibi olur. Ülkemizde yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek