Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA603 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, bilimsel bir araştırma sürecinde kullanılacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu kapsamda, bilimsel araştırmanın kuramsal temelleri, araştırma planının ve önerisinin hazırlanması, örnekleme yöntemleri, ölçme ve ölçek türleri, veri toplama teknikleri, verilerin çözümlenmesi, araştırma etiği ve araştırma raporunun hazırlanmasına yönelik konular tartışılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Sinan KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17. baskı). Ankara: Pegem Akademi. Balcı, A. (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler (Genişletilmiş 10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Yengin, D. (2017). İletişim Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları. İstanbul: DER Yayınevi. Bedir Erişti, S. D. (2017). Görsel Araştırma Yöntemleri: Teori, Uygulama ve Örnek. Ankara: Pegem Akademi. Binark, M. (2015). Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri (2. Basım). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Ergül, H. (2013). Sahanın Sesleri: İletişim Araştırmalarında Etnografik Yöntem. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Aziz, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri (5. Basım). Ankara: Nobel Yayınları. Aydoğan, F. (2015). İletişim Çalışmaları. İstanbul: Derin Yayınları. Karakulakoğlu, S. E. (2016). Sosyal Bilimler İçin Dijital Yöntemler Yöntemsel Yenilikler İçin Disiplinlerarası Bir Kılavuz. Ankara: Nobel Akademi Yay. Çeviri: Snee, H., Hine, C., Morey, Y., Roberts, S. ve Watson, H. (2016). Digital Methods for Social Science an Interdisciplinary Guide to Research Innovation. Palgrave Macmillan. Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı (14. baskı). Ankara: PegemA Yay. Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi. Dede, Y. ve Demir, S. B. (2014). Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi. Ankara: Anı Yayıncılık. (Creswell, J.W. ve Plano Clark, V.L., Desiging and Conducting Mixed Methods Research 2. Baskı’dan çeviri) Treadwell, D. (2017). Introducing Communication Research: Paths of Inquiry. Third Edition. London: SAGE Publications. Croucher, S.M. ve Cronn-Mills, D. (2015). Understanding Communication Research Methods: A Theoretical and Practical Approach. New York: Routledge, Taylor ve Francis. Pettey, G.R., Bracken, C.C. ve Pask, E.B. (2017). Communication Research Methodology: A Strategic Approach to Applied Research. New York: Routledge, Taylor ve Francis. Lindlof, T.R. ve Taylor, B.C. (2017). Qualitative Communication Research Methods. Fourth Edition. Los Angeles : SAGE Publications. Boyle, M.P. ve Schmierbach, M. (2015). Applied Communication Research Methods: Getting Started as a Researcher. New York: Routledge, Taylor ve Francis. Leslie, L.Z. (2016). Communication research methods in postmodern culture: A revisionist approach. New York: Routledge, Taylor ve Francis. Creswell, J.W. ve Creswell, J.D. (2018). Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Fifth Edition. USA: SAGE Publications. Fraenkel, J. R., ve Norman, E. W. (2008). How to design and evaluate research in Education. McGraw-Hill. Berg, B. L. (2004). Qualitative research methods for social sciences. Pearson Education Inc., Boston, USA. APA Style Guide to Electronic References, Sixth Edition, 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel bir araştırma sürecinin aşamaları bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Bu kapsamda, bilimsel araştırmanın kuramsal temelleri, araştırma planının ve önerisinin hazırlanması, örnekleme yöntemleri, ölçme ve ölçek türleri, veri toplama teknikleri, verilerin çözümlenmesi, araştırma etiği ve araştırma raporunun hazırlanmasına yönelik konular incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
27 Makale Yazma 1 50 50
28 Makale Kritik Etme 5 20 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı ve Temel kavramların açıklanması
2 Bilimsel araştırmanın kuramsal temelleri
3 Araştırmanın planlanması ve araştırma önerisi hazırlama, problemi tanımlama
4 Nicel Araştırma Yöntemleri - İç geçerlik ve dış geçerlik, tarama araştırmaları, korelasyonel (ilişkisel) araştırmalar
5 Nicel Araştırma Yöntemleri - Nedensel karşılaştırma araştırmaları, deneysel araştırmalar, tek denekli araştırmalar, tasarım ve geliştirme araştırması, meta analiz araştırmaları
6 Nitel Araştırma Yöntemleri - Olgubilim, kültür analizi, kuram oluşturma, durum çalışması, eylem araştırması
7 Karma Araştırma Yöntemleri Örnekleme Yöntemleri
8 Ara sınav
9 Veri Toplama Yöntemleri Ölçme ve ölçekler, güvenirlik, geçerlik, anket
10 Veri Toplama Yöntemleri Gözlem, görüşme, odak grup görüşmesi, doküman inceleme
11 Verilerin çözümlenmesi (Nicel veri analizi)
12 Verilerin çözümlenmesi (Nitel veri analizi)
13 Araştırma etiği ve bilimsel raporlaştırma İletişim araştırmalarında yöntemlerin incelenmesi
14 İncelenen araştırmaların sunumu Araştırma raporunun sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288190 Bilimsel araştırmanın kuramsal temellerini açıklar.
2 1288191 Bilimsel araştırma yöntemlerinin türlerini açıklar.
3 1288192 Belirlenen kriterlere uygun bir araştırma önerisi hazırlar.
4 1288193 Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını uygular.
5 1288194 Etik kurallara uygun bir bilimsel araştırma süreci yürütür.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69094 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 69095 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 69089 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 69098 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 69090 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 69096 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 69097 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 69091 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 69092 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 69093 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4
2 5 4
3 3 5 4 3
4 3 5 4 3
5 3 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek