Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB444 Spor Pazarlaması ve Sponsorluk 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Spornsorluk, pazarlama temel ilkeleri, spor pazarlaması, spor ürünleri, tanıtmak ve tüketici ürünleri yerini, spor, reklam ve sponsorluk arasındaki ilişkiyi tartışmak için, pazarlama ile ilgili temel kavramları öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Hamza KÜÇÜK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Argan, M. Spor Sponsorluğu Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara, 2004. Argan, M., Katırcı, H., Spor Pazarlaması, Nobel Yayın, Ankara, 2002. Balcı, V. Spor Pazarlaması, Bağırgan Yayınları, Ankara, 2005. Brooks, C.M., Sport Marketing, Printice Hall, New Jersey,1994,s.33 Parks, J.B., Zenger, B.R.K., Quarterman, J., Editörs; Contemporary Sport Managament, Human Kinetics, 1998,s.2.) Stodlar. D.K., Sport Marketing Quarterly , Volume 11. Number 1. 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlamanın temel ilkeleri, spor ürünlerinin tanıtımı ve spor ürünleriyle tüketici arasındaki ilişki, reklam ve sponsorluk, stratejik pazarlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 PAZARLAMA, TANIMI VE İLKELERİ 1 PAZARLAMA, TANIMI VE İLKELERİ.pptx
2 PAZARLAMADAKİ TEMEL KAVRAMLAR VE PAZARLAMA YÖNETİMİ 2 PAZARLAMADAKİ TEMEL KAVRAMLAR VE PAZARLAMA YÖNETİMİ.pptx
3 PAZARLAMA ÇEVRESİ VE PAZARLAMAYI ETKİLEYEN MAKRO VE MİKRO ETKENLER 3 PAZARLAMA ÇEVRESİ.pptx
4 PAZARLAMA DEĞİŞKENLERİ; ÜRÜN, FİYAT, YER VE TUTUNDURMA 4 PAZARLAMA DEĞİKENLERİ.pptx
5 SPOR SPONSORLUĞU KAVRAMI 5 SPOR SONSORLUĞU KAVRAMI.pptx
6 SPONSORLUK VE FELSEFİ TEMELLERİ 6 SPONSORLUK VE FELSEFİ TEMELLERİ.pptx
7 SPOR SPONSORLUĞUNUN GELİŞİMİ 7 SPOR SPONSORLUĞUNUN GELİŞİMİ.pptx
8 SPONSORLUK AMAÇLARI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 8 SPONSORLUK AMAÇLARI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ.pptx
9 ARASINAV
10 SPONSORLUK ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ 10 SPONSORLUK ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ.pptx
11 SPOR PAZARLAMASI VE HALKLA İLİŞKİLER BOYUTUNDAKİ YAKLAŞIMLAR 11 SPOR PAZARLAMASI VE HALKLA İLİŞKİLER BOYUTUNDAKİ YAKLAŞIMLAR.pptx
12 PAZARLAMA İLETİŞİM KARMASI VE SPONSORLUK 12 PAZARLAMA İLETİŞİM KARMASI VE SPONSORLUK.pptx
13 SPOR PAZARLAMASININ PAZARLAMA İÇİNDEKİ YERİ 13 SPOR PAZARLAMASININ PAZARLAMA İÇİNDEKİ YERİ.pptx
14 SPONSORLUK YÖNETİM SÜRECİ 14 SPONSORLUK YÖNETİM SÜRECİ.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283897 Pazarlama, spor ve spor ürünlerine ilişkin genel yaklaşımları ve ilişkin tanımları bilir.
2 1283898 Spor pazarlaması, tanımı ve ilişkili kavramların anlatılması
3 1283899 spor pazarlamasının pazarlama içindeki yeri ile, spor ürünleri pazarlaması ile ürünlerin sporla pazarlanması konularının ve Spor organizatörleri ve pazarlamaya ilişkin sundukları hizmetleri araştırır.
4 1283900 Sponsorluk ve felsefi temelleri sponsorluk amaçları ve gerçekleştirilmesi spor sponsorluğu ve sponsorluk seçeneklerini, sponsorluk oluşturmadaki adımları bilir.
5 1283901 Pazarlama değişkenleri; ürün, fiyat, yer ve tutundurmaya ilişkin kavramları irdeler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4
2 3 5 4 4 3 4 3 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3
3 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4
4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3
5 3 4 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek