Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MEİ611 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Lisansüstü düzeydeki öğrencilerin, sanatsal, bilimsel ve felsefi araştırma ve inceleme metodları arasındaki organik bağı oluşturmalarını sağlamak, araştırma yayın etiği ile ilgili bilgi, farkındalık ve duyarlılık kazandırmak, bu bağlamda araştırma ve yayın etiğine uygun çalışmalar yürütülmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Ceren PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Edt. Matthev Kieran-Dominic Mciverlopes, Knowing Art, Springer, New York 2006. • Edt. Charles Harrison-Paul Wood, Art in Theory 1900-1990, Blackwell Publishers, Oxford 1992. • William Deasmond, Art, Origins, Otherness, State University of New York Press, Abany 2003. • Seyidoğlu, Halil, 2009, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul. • Develi, Hayati (Editör), 2009, UTEK 2007-1 Bildiriler Türkçenin Sözdizimi, İKÜ Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lisansüstü öğretimde sanatsal – bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramların tanıtılması. Sanat ve bilim arasındaki homojenitenin gerekliliklerinin irdelenmesi. Sanatın metodolojik yönelimlerine gereksinim kaynaklarının irdelenmesi. Özne-nesne ilişkisinden sanatsal etkileşimin tüm dinamiklerine dair kavram ve aktörlerin betimlenmesi. Geleneksel sanat ve çağdaş sanat ayırımları, modern ve postmodern karşıtlığı, sanat epistemolojisi, sanat psikolojisi, sanat sosyolojisi ve devamında sanat felsefesinin sanatsal araştırma metodolojisinin temelleri olarak irdelenmesi. Model, kuram, paradigma, bildirge, manifesto, tarz, üslup, anlayış ve kavrayış karektarizasyonlarının tüm değişkenliklerin sanat-bilim ilişkisi içende betimlenmesi. Sanatsal-bilimsel araştırma teknikleri kullanılarak yapılacak bir çalışmada nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirlenebileceği, istatistiksel verilerle bulguların nasıl yorumlanabileceği ve sonuca nasıl ulaşılabileceği irdelenir. Etik kavramı ve etik kuramları, araştırma etiği ve yayın etiği ile etik dışı davranışlar incelenir. Araştırma ve yayın etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri değerlendirilir. Bilimsel yazım ve etik kurallara uygun biçimde bir raporun nasıl oluşturulabileceği anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 8 3 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 6 48
34 Okuma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim/Sanat ve temel kavramlar, bilgiye ulaşma yolları. Konu hakkında ön araştırma
2 Bilimsel araştırmanın yapısı ve araştırma türlerinin incelenmesi. Konu hakkında ön araştırma
3 Bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin görüşlerin değerlendirilmesi. Konu hakkında ön araştırma
4 Araştırma konusunun seçimi. Konu hakkında ön araştırma
5 Araştırmaya yönelik problemi tanımlama ve ifade etme. Konu hakkında ön araştırma
6 Değişken, değişken türleri. Konu hakkında ön araştırma
7 Hipotez ve hipotez test etme. Konu hakkında ön araştırma
8 Örnekleme yöntemleri ve veri toplama araçları. Konu hakkında ön araştırma
9 Literatür taranması. Konu hakkında ön araştırma
10 Verilerin kaydedilmesi ve analiz yöntemleri. Konu hakkında ön araştırma
11 SPSS ile veri analizi. Konu hakkında ön araştırma
12 Nitel ve nicel araştırmalar. Konu hakkında ön araştırma
13 Verilerin yorumlanması. Konu hakkında ön araştırma
14 Bulguların tablolaştırılması ve değerlendirme. Konu hakkında ön araştırma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1260990 Bilim ve bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları bilme.
2 1260991 Bilimsel yöntemlere ilişkin farklı görüşleri öğrenebilme.
3 1260992 Bilimsel araştırma yöntemlerini kavrayabilme.
4 1260993 Bilimsel araştırma yapabilme becerisini geliştirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70052 Sanat/tasarım ve medikal alanlardan gelen öğrenciler bu alanlarda iletişim kurabilecek temel terminolojiye sahip olurlar.
2 70053 Geçmişten günümüze uygulanan geleneksel görselleştirme tekniklerini bilirler ve uygulayabilirler.
3 70054 Günümüzde uygulanan ve gelişen görselleştirme teknikleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Üç boyutlu ve hareketli uygulamalar gerçekleştirebilirler.
4 70055 Tıp alanında görselleştirmeye ihtiyaç duyulan problemleri tespit edebilirler, doğru ve uygun görselleştirme çözümleri üretebilirler.
5 70056 Medikal alan uzmanları ile ortak çalışma yürütebilecek bilgi ve donanıma sahip olurlar.
6 70057 Ekip çalışması yaparak meslek yaşamında kendilerini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.