Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 927001 1 2 8

Dersin Amacı

Çağdaş sanat için dönemselleştirme belirleyeni olarak postmodernite, kapsam ve yönsemeleri bağlamında estetik genellemeleri ve tümellemeleri de biçimlendirmektedir. 21. Yüzyılın ikinci yarısından günümüze postmodern estetik nitelik ve başlıkların ilintili olduğu sosyal, ekonomik, politik, teknolojik ve pedagojik içeriklerin yansı bulduğu sanatsal üretim ve tüketim bağlamlarının incelenmesi, bu dersin amacını ortaya koymaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Metin EKER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980. • Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002. • Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004. • Moissej Kagan, ESTETİK VE SANAT NOTLARI, (çev. Aziz Çalışlar), Karakalem Kitabevi, İzmir 2008. • İsmail Tunalı, ESTETİK, Remzi Kitabevi, İstanbul 1989. • Benedetto Croce, ESTETİK (ifade bilimi ve Genel Linguistik Olarak), Remzi Kitabevi, İstanbul 1989. • Gilbert Clark-Enra zimmerman, Teaching Talented Art Students, teacher Colloge Press, New York 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Postmodern Estetik ve Sanat dersi; sonu “-izm” ile biten akımlar ile karakterize olan Modernizm’in sonrasında, sanat uslup ve anlayışlarının sergilediği istikrarsız bir genel kopuşun postmodernist eğilimleri içerikleştirmesine bir sanatsal niyet ve kutsiyet atfetme niyet ve maksadındaki estetik tahayyüllerin belli başlıklarda incelenmesi mümkün olabilmektedir. Özellikle “anti estetik, meta estetik, tekno estetik, data estetiği, tüketim estetiği, medya estetiği, kitsch estetiği gibi tematik niyetler ve kapsamlar ile ayrılabilen türlerin analitik yaklaşımlar ile incelenmesi, estetik türler arasındaki bağın ideolojik açılımlarının fark edilmesi, estetik eğitimi ve insan gerçeğinin çağcıl ekolojilerini, incelemektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 8 104
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Modernizm’in kavramsal çözümlemesi
2 Sonu –izm ile biten akımların modernist karakteri
3 Modernizm’den postmodernizm’e geçişin tarihsel evresi ve değerlendirilmesi
4 Modernist estetik ve sanat
5 Postmodernizmin kavramsal çözümlenmesi
6 Postmodernist uslüpçuluk ve eğilim mantıkları
7 Postmodern sanat ve estetik ilintide yeni belirleyenler
8 Anti-estetik
9 Meta-estetik
10 Kitsch Estetiki
11 Tüketim estetiği
12 Data estetiği
13 Tekno-esteteik
14 Medya estetiği
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1110080 Modernizm ve estetik değer saptamalarını yapar
2 1110081 Modernizm ile postmodernizm arasındaki farkı sanatsal ve estetiksel açıdan açıklayabilir
3 1110082 Postmodern dönemselleştirme ile ilintisinde sanat ve estetik vargılar oluşturabilir
4 1110083 Postmodern estetik türler hakkında bilgi sahibi olur
5 1110084 Sanat ve estetik ilintinin geleneksel ve geleceksel kapsamlar açısından açımlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69788 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 69789 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Resim hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 69790 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar.
4 69791 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
5 69792 Resim alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
6 69793 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler.
7 69794 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler.
8 69795 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler.
9 69799 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
10 69796 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
11 69800 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler.
12 69797 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
13 69798 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler.
14 69801 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkân tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler.