Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL309 Veritabanı Yönetim Sistemleri 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Bilgisayarların güncel yaşamda her alanda kullanıma girmesiyle, veri birikimi günden güne artmakta ve bu veriler ise veri tabanı denilen ortamlarda saklanmaktadır. Hızla artan bu verilerin saklandığı Veritabanı yönetim sistemlerinin teorik altyapısının tanıtılması, kullanımının, tasarımının ve uygulamalarının öğretilmesi bu dersin temel gerekçesini oluşturmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Programlamaya Giriş-II

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Yarımağan, Ü.,Veritabanı Sistemleri, Ankara, 2000. 2. C. J. Date, "An Introduction to Database Systems", Eight Edition, Addison-Wesley, 2004. 3.Database Management Systems, 3rd Edition 3rd Edition by Raghu Ramakrishnan (Author), Johannes Gehrke (Author), 2002

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tanımlar ve Temel Kavramlar, Varlık-İlişki Modeli, İlişkisel Veri Modeli, İlişkisel Cebir ve Hesap, SQL Yapısal Sorgulama Dili, Fonksiyonel bağımlılık ve normalizasyon, Hareket yönetimi, eşzamanlılık kontrolü, Veritabanı kurtarma. Veritabanı güvenliği, Nesneye dayalı veritabanı, Veritabanı programlama ve internet uygulamaları, Veri ambar, veri madenciliği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
21 Rapor Sunma 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 40 40
23 Proje Sunma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Veri tabanına giriş, Geleneksel dosya tabanlı sistemleri, Veritabanı yaklaşımı, Veri tabanı ortamında roller
2 Veri tabanı ortamı, üç seviyeli anti sparc mimarisi, Veri tabanı dilleri, Veri modeli ve kavramsal modelleme, Veri tabanı yönetim sistemleri (VTYS) işlevleri, VTYS bileşenleri, Çok kullanıcılı VTYS mimarisi
3 İlişkisel model, İlişkisel veri yapıları, Veri tabanı ilişkileri, İlişkisel anahtarlar, İlişkisel veri tbanı şemalarının gösterimi, Bütünlük kısıtları, Görüntüler
4 İlişkisel cebir ve ilişkisel hesap, Tek değerli işlemler, Küme işlemleri, Birleştirme işlemleri, Bölme işlemi, Bir araya getirme ve gruplama işlemleri
5 Yapısal Sorgu Dili (Structured Query Language, SQL): Veri işleme, Sorgu örnekleri
6 SQL: Veri tanımlama, Sorgu örnekleri
7 Veri tabanı planlama, Tasarım ve yönetim, Varlık ilişki modelleme, Varlık tipleri, İlişki tipleri, Özellikler, Güçlü ve zayıf varlık tipleri, Yapısal kısıtlar
8 Gelişmiş varlık ilişki modelleme, Özelleştirme ve genelleştirme, Bir araya getirme, Kompozisyon
9 Ara sınav
10 Normalizasyon, Normalizasyon amacı, Veri artıklığı ve güncelleme problemleri, fonksiyonel bağımlılıklar, normalizasyon aşamaları
11 İleri normalizasyon, fonksiyonel bağımlılıklar hakkında daha fazlası, BCNF, dördüncü ve beşinci normal formlar
12 Kavramsal ve mantıksal veritabanı tasarımı, fiziksel veritabanı tasarımı
13 Veritabanı güvenliği, iş parçalarının yönetimî, eş zamanlılık kontrolü, veritabanı kurtarma teknikleri
14 Sorgu işleme, ilişkisel cebir ifadelerinin değerlendirilmesi, alternatif icra stratejilerinin değerlendirilmesi
15 Dağınık veritabanı konsepti ve tasarımı
16 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278008 Veri Tabanı Yönetim Sistemi kavramını ve sistemini tanır
2 1278009 Varlık ilişki modelini tanır
3 1278010 SQL ile veritabanlarını sorgulamak
4 1278011 Normalleştirme adımlarını tanımlamak
5 1278012 Veri tabanı uygulaması geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.