Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL452 Kritik Altyapılar ve Güvenliği (TS 9) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Veri güvenliği ile ilgili problemlere çözüm getirebilme ve problemler hakkında fikir yürütebilme yeteneğinin kazandırılması

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Forouzan, Behrouz, McGraw Hill, 2009, Cryptography and Network Security

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veri güvenliğini sağlamadaki amaçlar ve verinin güvenliğini sağlamada kullanılan teknikleri, tam sayı ve modüler aritmetik, moduler tabanda gerçekleştirilen işlemler, lineer ve quadratik denklik sistemlerl, geleneksek simetrik şifreleme yöntemleri, alcebrik yapılar, Galois alanları, modern simetrik şifreleme sistemleri, DES, AES, Modern simetrik şifreleme sistemleri, asimetrik anahtar sistemleri, bütünlü, doğrulama ve mesaj doğrulama, kriptografik özüt fonksiyonları, sayısal imazalar, anahtar dağıtım yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
4 Quiz 4 10 40
5 Derse Katılım 5 10 50
6 Uygulama/Pratik 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Güvenliğin amaçları, ataklar, servisler ve mekanizmalar, kriptografi, sır paylaşımı, gizli görüntü paylaşımı, damgalama
2 Kriptografinin matematiği, sayısal aritmetik, moduler aritmetik, modulo operatörü, matrisler, lineer denklikler, tek değişkenli lineer denklikler
3 Geleneksel simetrik anahtar şifreleme yöntemleri, kirckhoff'un prensibi, monoalfabetik şifreleyiciler, polialfabetik şifreleyiciler, yer değiştirme şifreleyicileri, anahtarsız ve anahtarlı yer değişme şifreleyicileri, blok şifreleyiciler
4 Gruplar, halkalar, alanlar, Galois alanları, GF'de polinomlar, üreticilerin kullanımı
5 Modern simetrik anahtar şifreleme yöntemlerine giriş, modern blok şifreleyiciler, modern blok şifreleyicilerin parçaları, s kutuları, çarpım şifreleyicileri
6 DES, DES'in analizi, DES'in güvenliği
7 AES, Transformasyonlar, anahtar çoğaltma algoritması, AES'in analizi
8 Modern simetrik anahtar şifreleyiciler kullanarak şifreleme, ECB, CBC, CFB, OFB, CTR modları, RC4 ve A5/1 şifreleyici
9 Ara Sınav
10 Asal sayılar, asal sayı kontrolü, euler'in phi fonksiyonu, fermat teoremleri, asalların üretimi, asal testindeki algoritmalar, faktorizasyon problemi, eksponent ve logaritma, kuadratik denklikler, Çinli kalan teoremi
11 Asimetrik anahtar şifreleme, RSA, Rabin, ElGamal ve Eliptik Eğri sistemleri
12 Mesaj bütünlüğünün korunması ve mesaj doğrulamasında kullanılan yöntemler ve algoritmalar
13 Kriptografik özüt fonksiyonları, SHA-512 ve Whirlpool algoritmalarının incelenmesi
14 Sayısal imzalar, RSA, ElGamal, Schnorr, DSS, Eliptik Eğri imzalama sistemlerinin incelenmesi
15 Varlık doğrulama, şifreler, biometrik bilgiler, anahtar yönetimi, simetrik anahtar dağıtımı yöntemleri, genel anahtar dağıtımı yöntemleri
16 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278300 Yeni bir şifreleme sistemi tasarlayabilir
2 1278301 Varolan bir şifreleme sistemindeki acizlikleri tespit edebilir.
3 1278302 Günümüzdeki şifreleme mekanizmalarını değerlendirebilir.
4 1278303 Bir sistemdeki güvenlik problemlerini ortaya koyabilir ve yeni bir güvenlik yöntemi önerebilir.
5 1278304 Kimlik doğrulama ve veri bütünlüğünü doğrulama yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.