Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB104 İstatistik 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Matematiksel temellere dayanan istatistik kuram ve yöntemleri yanında, Yöneylem Araştırması, Risk Analizleri, Aktüerya Bilimleri, Kalite Yönetimi, Bilgisayar Bilimleri ve İstatistiksel Bilgi Sistemleri gibi alanlarda araştırma-geliştirme yapabilecek İstatistikçiler yetiştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Andaç Akdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: J.T. McClave and T. Sincich, Statistics, Ninth Edition, Prentice-Hall, 2003. Yardımcı kaynaklar: P. Newbold, W. L. Carlson, B. Thorne, Statistics for Business and Economics, Seventh Edition, Pearson Education , 2010

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veri Türleri, Veri toplama Yöntemleri, Nitel Verinin Tanımlanması, Nicel Verinin Tanımlanmasında Kullanılan Grafikler, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Değişim Ölçüleri, Göreli Durum Ölçüleri, zaman serileri, normal dağılım ve z testi, t testi, f testi ve anova, ki-kare testi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 22 2 44
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
54 Ev Ödevi 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Verilerin Normal Dağılımının Kontrolü 1.Hafta.docx
2 Merkezi Eğilim Ölçüleri 2.Hafta.docx
3 Değişim Ölçüleri 3.Hafta.docx
4 Zaman serileri 4.Hafta.docx
5 Zaman serileri-2
6 Regresyon ve Korelasyon-1
7 Regresyon ve Korelasyon-2
8 Ara Sınav
9 Normal Dağılım
10 Z testi
11 t testi
12 F testi ve ANOVA
13 Ki-Kare testi
14 Kümeleme Analizi, ve diğer testler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289272 Veri setini özetlemek için kullanılan tanımlayıcı istatistikleri hesaplayabilme
2 1289273 Uygun test tekniklerini uygulama ve yorumlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1
2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek