Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB237 Çevre Kimyası I 927001 2 3 7

Dersin Amacı

Genel kimya- çevre kimyası farklılıklarının belirlenmesini, temel çevre analitik kimyası konularının öğretilmesini; Çevre mühendisliği için gerekli olan kimya konularını anlama ve bu bilgilerin mühendislikte nerelerde, nasıl kullanılacağının öğretilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF.DR. GÜLFEM BAKAN

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şengül, F ve Müezzinoğlu, A. “ Çevre Kimyası”, D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Yayınları No.228, 1993. Samsunlu,A. “ Çevre Mühendisliği Kimyası ” SAM-Çevre Teknolojileri Merkezi Yayınları, 1999. Şengül, F ve Müezzinoğlu, A. “ Su ve Atıksu Analizleri “ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayınları, 1998. Şengül, F. ve A. Müezzinoğlu, “ Çevre Kimyası “ DEÜ Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi, 1995. Manahan, S.E., “ Environmental Chemistry “ , 7th ed. Lewis Pubs. CRC, 2000. Sawyer C.N. ve McCarty P.L., Parkin G.F., “ Chemistry for Environmental Engineering and Science” , 5 th ed.. McGraw-Hill Series, 2003. Toröz, İ. ( çeviri ed.) “ Çevre mühendisliği ve Bilimi için Kimya “, Nobel yayıncılık, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çevre kimyasının genel prensipleri, Kimyasal denge, Çözünürlük, Kompleksleşme, adsorpsiyon-desorpsiyon, Redoks, Kollooidler, pH - pC diagramları, Çözünürlüğü etkileyen faktörler, Logaritmik konsantrasyon diyagramları-pH.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
7 Laboratuvar 1 20 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 10 20
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 10 2 20
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre Bilimleri - Çevre Kimyası ( Uyg. Lab. Çalışma programının görüşülmesi)
2 Suyun Yapısı, su kimyası ( uyg. Lab. Gruplarının belirlenmesi ve prb. Set 1 uygulaması)
3 Çevre kimyasında numune alma ve saklama teknikleri ( lab. 1) 1. Deneysel hata hesaplamaları.pdf
4 Genel kimya tekrarı ( molarite, normalite, birincil standard vb. ) , yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları ; ( Lab. 2) 2. Çözeltlerin standardizasyonu.pdf
5 Genel denge kimyası , aktivite, aktivite katsayısı, iyonik güç ( lab. 3) 3. Asit-baz titrasyonu.pdf
6 Alkalinite, asidite, asit-baz dengesi ( uyg. Prb. Set 2)
7 İyonlaşma ( lab. 4) 4. Evsel atıksularda katı madde tayini.pdf
8 hidrolize ve tampon çözeltiler ( lab. 5) 5. Zayıf bir asitin asitlik sabitinin tayini.pdf
9 Kimyasal eşitliklerin kaydırılma yolları ; Kompleks iyonları, Stabilite-instabilite ; ( uyg. Prb. Set 3)
10 Çözünürlük , çözünürlüğü etkileyen faktörler ( lab. 6) 6. Karbonat bileşiklerinin tayin edilmesi.pdf
11 ARA SINAV
12 Bileşik iyon etkisi, Farklı tuz etkisi ( lab. 7) 7. Asidite tayini.pdf
13 Metal hidroksitlerin suda çözünürlüğü ( uyg. Prb. Set 4) 8. Serbest CO2 - klorür tayini.pdf
14 Hata hesaplamaları ve istatistiksel yaklaşımlar ( lab. Sınavı)Çevre mühendisliği uygulamalarında Çevre kimyasının öneminin tartışılması 10. Toplam sertlik tayini.pdf
9. Suların dezenfeksiyonu ve serbest klor tayini.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292946 Analiz sonucu elde ettiği verileri değerlendirebilme; Çevre Mühendisliği alanında uygulayabilme ve yorumlama becerisi
2 1292947 Çevre kimyası ile bilgileri kazandırmak,
3 1292945 Laboratuar ortamını optimum kullanabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmesi; bireysel ve grup çalışma kurallarının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 3 5 5 1 1 1 2 3
2 3 3 4 2 5 4 2 2 1 2 2
3 3 4 4 2 5 4 1 1 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek