Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Çevre mühendisliği uygulamalarında kullanılan modelleme yaklaşımlarının temel prensiplerinin verilmesi ve örnek uygulamalar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF.DR. GÜLFEM BAKAN

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

James, A., 1993. An Introduction to Water Quality Modelling, John Wiley ve Sons Ltd., England. Chapra, C.S., 1997. Surface Water Quality Modelling, Mc. Graw Hill, USA, 835p. 1997. Bakan, G., ( çeviri ed.) 2015. Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme, Nobel Yayıncılık, Türkiye.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Model tanımı ve çeşitleri, Sistem ve sistem analizi, Lineer ve dinamik programlama, Çevre Mühendisliğinde modelleme ve çeşitleri, Modellerin gelişimi ve tarihçesi, Modellerin genel matematiksel yapısı, Matematiksel model yapısının ana bileşenleri, Adveksiyon-difüzyon-ayrışma, Sonlu fark modelleri, Deterministik -stokastik modeller, Yüzeysel su kalite modelleri, Su modellemesinde kalitatif ve kantitatif süreçler ; Akarsu Kirliliği Modellerinin temel öğeleri ; Nehirde O2 değişiminin modellenmesi, Model kalibrasyonu ve model verifikasyonu, İstatistiksel yaklaşımlar, regrasyon analizi, Model verifikasyonu için önerilen grafiksel ve istatistiksel analiz yöntemleri, Çevre Mühendisliğinde Paket program Modelleme Uygulamaları, QUAL2E nehir modeli, tanımı ve açıklamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 15 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
48 Sözlü Sınav 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Model tanımı ve çeşitleri DERS1 MODELLEME.pdf
MODEL1.pptx
2 sistem ve sistem analizi ; Lineer ve dinamik programlama DERS2 MODELLEME.pdf
3 Çevre Mühendisliğinde modelleme ve çeşitleri ; Modellerin gelişimi ve tarihçesi DERS3 MODELLEME.pdf
4 Modellerin genel matematiksel yapısı ; Matematiksel model yapısının ana bileşenleri ( Prb.set 1) MODELLEME PROBLEM SET 1.doc
DERS4 MODELLEME.pdf
5 Adveksiyon-difüzyon-ayrışma ; Sonlu fark modelleri ; Deterministik -stokastik modeller anim5.avi
anim6.avi
ANISO.avi
BOUNDS3.avi
tdnoi.avi
walk2.avi
DERS5 MODELLEME.pdf
6 Yüzeysel su kalite modelleri sukalitesi modelleri.ppt
AYFER_Modelleme_HİDROTÜRK.pdf
7 Su modellemesinde kalitatif ve kantitatif süreçler ( prb. Set 2) MODELLEME SET2.doc
FDCelik_Su Kalitesi Modelleme (2-1).pdf
8 Akarsu Kirliliği Modellerinin temel öğeleri bütünleşmiş ekosistem modelleri.ppt
Su Yönetimi Modelleme Platformu Projesi (SYMP).pptx
9 Nehirde O2 değişiminin modellenmesi ( prb. Set 3) MODELLEME PROBLEM SET 3.docx
modelleme uygulama_2.pptx
10 Model kalibrasyonu ve model verifikasyonu model strateji.pptx
Su Kalitesi Modellemesi.pdf
11 ARA SINAV
12 İstatistiksel yaklaşımlar , regrasyon analizi korelasyon_regresyon.pdf
regresyon1-2.pdf
13 Model verifikasyonu için önerilen grafiksel ve istatistiksel analiz yöntemleri ( Prb. Set 4) modelleme uygulama_1.pptx
14 Çevre Mühendisliğinde Paket program Modelleme Uygulamaları QUAL2K nehir modeli, tanımı ve açıklamaları QUAL2K.pptx
qual2k.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498794 Çevresel kalite modellerini kullanma, uygulama ve yorumlama becerisi kazanma
2 1498795 Karmaşık Çevre mühendisliği problemlerini modellerle çözme yöntemlerini öğrenme
3 1507722 Karmaşık Mühendislik problemlerini disiplinlerarası takım çalışmalarında model kullanarak çözmeyi öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 2 3 2
2 4 5 4 3 2 3 2
3 4 5 4 4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek