Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Çevre mühendisliği uygulamalarında kullanılan modelleme yaklaşımlarının temel prensiplerinin verilmesi ve örnek uygulamalar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF.DR. GÜLFEM BAKAN

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

James, A., 1993. An Introduction to Water Quality Modelling, John Wiley ve Sons Ltd., England. Chapra, C.S., 1997. Surface Water Quality Modelling, Mc. Graw Hill, USA, 835p. 1997. Bakan, G., ( çeviri ed.) 2015. Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme, Nobel Yayıncılık, Türkiye.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Model tanımı ve çeşitleri, Sistem ve sistem analizi, Lineer ve dinamik programlama, Çevre Mühendisliğinde modelleme ve çeşitleri, Modellerin gelişimi ve tarihçesi, Modellerin genel matematiksel yapısı, Matematiksel model yapısının ana bileşenleri, Adveksiyon-difüzyon-ayrışma, Sonlu fark modelleri, Deterministik -stokastik modeller, Yüzeysel su kalite modelleri, Su modellemesinde kalitatif ve kantitatif süreçler ; Akarsu Kirliliği Modellerinin temel öğeleri ; Nehirde O2 değişiminin modellenmesi, Model kalibrasyonu ve model verifikasyonu, İstatistiksel yaklaşımlar, regrasyon analizi, Model verifikasyonu için önerilen grafiksel ve istatistiksel analiz yöntemleri, Çevre Mühendisliğinde Paket program Modelleme Uygulamaları, QUAL2E nehir modeli, tanımı ve açıklamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 15 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
48 Sözlü Sınav 1 15 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Model tanımı ve çeşitleri DERS1 MODELLEME.pdf
2 sistem ve sistem analizi ; Lineer ve dinamik programlama DERS2 MODELLEME.pdf
3 Çevre Mühendisliğinde modelleme ve çeşitleri ; Modellerin gelişimi ve tarihçesi DERS3 MODELLEME.pdf
4 Modellerin genel matematiksel yapısı ; Matematiksel model yapısının ana bileşenleri ( Prb.set 1) DERS4 MODELLEME.pdf
5 Adveksiyon-difüzyon-ayrışma ; Sonlu fark modelleri ; Deterministik -stokastik modeller DERS5 MODELLEME.pdf
6 Yüzeysel su kalite modelleri
7 Su modellemesinde kalitatif ve kantitatif süreçler ( prb. Set 2)
8 Akarsu Kirliliği Modellerinin temel öğeleri
9 Nehirde O2 değişiminin modellenmesi ( prb. Set 3)
10 Model kalibrasyonu ve model verifikasyonu
11 ARA SINAV
12 İstatistiksel yaklaşımlar , regrasyon analizi
13 Model verifikasyonu için önerilen grafiksel ve istatistiksel analiz yöntemleri ( Prb. Set 4)
14 Çevre Mühendisliğinde Paket program Modelleme Uygulamaları QUAL2K nehir modeli, tanımı ve açıklamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278444 Çevresel kalite modellerini kullanma, uygulama ve yorumlama becerisi kazanma
2 1278445 Karmaşık Çevre mühendisliği problemlerini modellerle çözme yöntemlerini öğrenme
3 1288690 Karmaşık Mühendislik problemlerini disiplinlerarası takım çalışmalarında model kullanarak çözmeyi öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 2 3 2
2 4 5 4 3 2 3 2
3 4 5 4 4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek