Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END214 Yönetim ve Organizasyon 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Ders, yönetim olgusuna ilişkin tarihsel ve kavramsal bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Böylece öğrencilerin “yönetim düşüncesi tarihi”; “yönetim kuramları”; örgütlenme, planlama, personel alma, yönlendirme, denetleme ve bütçeleme aşamalarından oluşan “yönetim süreci” üzerine genel bilgi kazanmaları beklenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuray KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ders, öğrencilerin katılımını teşvik eden aktif öğrenme yöntemiyle işlenmektedir. Öğrencilerin bir hafta önceden bir sonraki ders için önerilen kısa yazı/video/grafik/web sitesi vb. malzemeyi inceleyerek derse gelmeleri önem taşımaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

F.W. Taylor, Bilimsel Yönetimin İlkeleri, Çizgi Yayınevi, 2018. Henry Fayol, Genel ve Endüstriyel Yönetim, Adres Yayınları, 2012. Nail Öztaş, Yönetim, Otorite Yayınları, 2013. Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, Beta, 2012. Erol Eren, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 2013. Antony Jay, Yönetim ve Makyavelli, Anahtar Kitaplar, 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yönetim kavramı, yönetimin unsurları ve özellikleri, yönetim düşüncesine genel bakış, örgüt kuramları, yönetim süreci, yöneticinin işlevleri, karar verme, stratejik yönetim, yönetimde verimlilik, önderlik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 5 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346341 Klasik ve Neoklasik yönetim teorileri konusunda bilgi sahibi olunur.
2 1346342 İşletme Yöneticiliği ve yönetim'in temel ilkelerini öğrenilir.
3 1346343 Yönetim İlkelerini kavrama: planlama, organizasyon, yöneltme, denetim, karar verme, koordinasyon kavramları öğrenilir.
4 1346344 Modern Yönetim Teorileri konusunda bilgi sahibi olunur.
5 1346345 Yönetim bilimi alanındaki güncel gelişmeleri analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77855 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77856 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77857 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77858 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 77859 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 77860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77861 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 77862 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 77865 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77863 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 77864 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 3 2 4 5 5 5 5 5 4
2 1 1 3 1 3 5 5 5 5 5 5
3 1 1 2 1 3 5 5 5 5 5 5
4 1 1 2 1 3 5 5 5 5 5 5
5 1 1 2 1 3 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek