Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT508 Mal Piyasaları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Mikroiktisat teorisinin başlıca amaçlarından biri, fiyat ve üretim miktarının piyasada nasıl belirlendiğini tespit etmektir. Bu nedenle, çeşitli piyasalarda bir malın (veya hizmetin) fiyatını nelerin belirlediği, söz konusu mal veya hizmetin ne kadar üretileceği ve üretim faktörlerinin alternatif kullanım alanlarında nasıl dağıtılacağı gibi soruların cevap bulması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, üretimin düzenlenmesini ve üretim maliyetlerini inceleyerek, daha sonra tam rekabet piyasalarında fiyat ve üretim miktarının nasıl belirlendiği, eksik rekabet piyasalarında firma teorisi, monopol şartlarında fiyat ve üretim miktarının belirlenmesi, monopollü rekabet şartlarında fiyat ve üretim miktarının tespiti ve çeşitli oligopol teorileri farklı yönleri ile ayrıntılı bir biçimde incelenerek öğrenciye aktarılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, dersimizde öğrencinin elde ettiği bilgi ile gerçek hayata dair mikroiktisadi olayları kavrama ve yorumlama becerilerini doktora düzeyinde kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Selahattin KAYNAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mal piyasası analizi, farklı piyasa türlerinde fiyat ve üretim miktarının nasıl belirlendiğini incelemektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ÜRETİM TEORİSİ ve MALİYET TEORİSİ
2 TAM REKABET PİYASASI
3 TAM REKABET PİYASASINDA KISA DÖNEMDE FİRMA DENGESİ
4 TAM REKABET PİYASASINDA FİRMA ve ENDÜSTRİNİN UZUN DÖNEM DENGESİ
5 MONOPOL PİYASASI
6 MONOPOLDE MALİYETLER ve MONOPOLCÜNÜN KISA DÖNEM DENGESİ
7 MONOPOLDE UZUN DÖNEM DENGESİ ve ÇOK TESİSLİ MONOPOLCÜ
8 FİYAT FARKLILAŞTIRMASI ve MONOPOLLERİN DÜZENLENMESİ
9 MONOPOLLÜ REKABET PİYASASI
10 MONOPOLLÜ REKABET PİYASASINDA MAL FARKLILAŞTIRMASI VE SATIŞ GİDERLERİ
11 OLİGOPOL PİYASASI
12 ANLAŞMALI OLİGOPOL TEORİLERİ
13 OLİGOPOLDE FİYAT DIŞI REKABET, OLİGOPOLLÜN ETKİLERİ ve PİYASALARINKARŞILAŞTIRILMASI
14 OYUN TEORİSİ
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1337609 Üreticinin piyasa davranışı analiz edilebilir
2 1337610 Piyasalarda firma ve endüstri yapısı analiz edilebilir
3 1337611 Mikroiktisadi problemleri tespit ederek bu problemlere alternatif çözümler üretebilir.
4 1337612 Mikroiktisadi olayları iktisadi literatür diliyle yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70780 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 70781 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 70782 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 70783 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 70784 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 70785 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 70786 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 70787 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 70788 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 70789 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 70790 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 70791 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 70792 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 70793 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 70794 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 70795 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 70796 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 70797 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 70798 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 70799 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 70800 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 70801 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 3
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek