Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBETEZ Tez 927001 2 4 30

Dersin Amacı

Öğrencilere çalışma konularıyla ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerin aktarılması, tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi yanında; öğrencilere bilimsel etik, çalışma disiplini ve alanlarındaki güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğini kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İletişim bilimleri alanında Yüksek Lisans tez çalışmasına temel teşkil edecek, çalışmanın gerekliliğini ve hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması, Çalışılacak tez konusuyla ilgili yararlanılabilecek kaynaklar hakkında öğrenciye bilgi verilmesi, Tez çalışmasının çerçevesi çizilerek bir çalışma programı oluşturulması, Yürütülecek çalışmayla ilgili alternatif planların ortaya konulması, Oluşturulan programa göre çalışmanın her aşamasında öğrenciye gerekli bilgi ve tecrübelerin aktarılması, Tez çalışmasıyla ilgili öğrenciden düzenli bilgi alınarak oluşturulan programa uygun bir çalışma yürütülüp yürütülmediğinin denetlenmesi, Tez çalışmasından elde edilen verilerin nasıl değerlendirileceği konusunda öğrenciye bilgi aktarılması, Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 100 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
29 Bireysel Çalışma 15 50 750

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tez konusunun belirlenmesi
2 Tez konusunun belirlenmesi
3 Tez konusu ile ilgili literatür bilgilerinin incelenmesi
4 Tez konusu ile ilgili literatür bilgilerinin incelenmesi
5 Tez konusu ile ilgili literatür bilgilerinin incelenmesi
6 Tez konusu ile ilgili materyal ve metodun belirlenmesi
7 Tezin içeriğine göre elde edilecek bulguların kararlaştırlması
8 Alan çalışmaları
9 Alan çalışmaları
10 Alan çalışmaları
11 Alan çalışmaları
12 Elde edilen bulguların değerlendirilmesi
13 Bulguları tartışılarak tezde irdelenmesi
14 Tez savunması için gerekli hazırlıkların yapılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294353 Literatür taraması yapar.
2 1294354 Konusu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmaları analiz eder.
3 1294355 İletişim bilimlerinin alanına giren bir konuda sorunsal oluşturur.
4 1294356 Çalıştığı konuya uygun bir araştırma yöntemini uygular.
5 1294357 Yöntemli bir şekilde elde ettiği bulgulardan yola çıkarak çalıştığı konu ile ilgili oluşturduğu sorunsalı tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69094 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 69095 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 69089 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 69098 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 69090 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 69096 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 69097 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 69091 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 69092 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 69093 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3
2
3
4 5
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek