Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG208 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji IV 927001 2 4 6

Dersin Amacı

Tarih boyunca Türk topraklarında icra edilmiş gelenekteki Türk Müziği’ni öğretmek, yerli ve milli benlik bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek, Türk Müziği’ni dinleme bilincine sahip olan ve bu bilinci kuşaklar arasında aktarabilen öğrenciler yetiştirmek, Türk Müziği eserlerinden bir dağarcık oluşturmak. Türk Müziği Nazariyatının temel kavramları hakkında bilgi vermek. Gelenekteki pratik, kolaycı nazariyat yaklaşımını açıklamak. Makamı oluşturan temel unsurları öğretmek. Gelenekteki düzen-perde ilişkisini ortaya koymak. İlgili makamlarda örnek eser bölümleri ve alıştırmaların solfej ile icra edilmesi. Örnek eser bölümleri için gerekli olan temel usüllerin öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜREL

Ön Koşul Dersleri

Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji II

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TEMEL KAYNAKLAR 1) Dr.Öğr. Üy. Murat GÜREL, basılmamış ders notları 1) Tura, Y. (2001). Kantemiroğlu Kitâbu ‘İlmi’l-mūsikî ‘alâ vechi’l-Hurûfat, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, Tura, Y. (2006). 2) Nāsır Abdülbākî Dede, Tedkîk ü Tahkîk, İnceleme ve Gerçeği Araştırma, İstanbul: Pan Yayıncılık. 3) Popescu-Judetz E.(2002). Tanbūrî Küçük Artin, İstanbul: Pan Yayıncılık. YARDIMCI KAYNAKLAR 1) Abdülkâdir Merâgi (14.yy), Câmlü’l-Elhân. 2) Çelik, B. B. (2001). Hızır bin Abdullâh’ın Kitâbü’l -edvâr’ı ve Makāmların İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 3) Arısoy, M. (1992). Seydî’nin El-Matla İsimli Eseri Üzerine Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 4) Kantemiroğlu (17.yy), Kitâb-ı İlmü’l-Mûsikî Alâ Vechi’l-Hurufât. 5) Tekin, A. (2003). Hızır Ağa’nın Mûsikî Risalesi isimli yazma eserinin transkripsiyonu ve dönemin edvarları ile mukayesesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. 6) Tırışkan, A. G. (2000). Hâşim Bey’in Edvârı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 7) Oransay, G. (1964). Kâzım Uz, Mûsikî Istılâhatı, Yeni Basım, Ankara: Küğ Yayını, 38. 8) Cevher, M. H. (1993). Rehber-i Mūsikî, Tanbūrî Cemil Bey, İzmir: EÜDTMK Yayınları. 9) Ezgi, S. (1933). Nazarî ve Ameli Türk Mûsikîsi, c. 1, İstanbul: Millî Mecmua Matbaası. 10) Kutluğ, Y. (2000). Türk Mûsikîsi’nde Makamlar, İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanâyi A.Ş.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

* İlgili makamlara ait örnek eser bölümlerinin bona, solfej ve sözlü olarak usül ve/veya birim vuruş ile (öğrencinin hazır bulunuşluk düzeniye göre) icra edilmesi. * İcra edilen eserlerin detaylı analiziyle kurama dair pratik bilgilerin elde edilmesi. * Elde edilen bilgilerin öğrenciler tarafından yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde öğrenci merkezli olarak aktarılması. * Öğreticinin, gelenek yaklaşımı çerçevesinde kurama dair bilgileri somutlaştırması. * İlgili makamlarda seyir, geçir seyri, taksim, geçiş taksimi çalışmalarının yapılması. *Makamlar arasındaki; pratik, düzen-perde ilişkisinin kavranması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
1 Ara Sınav 70 1
54 Ev Ödevi 30 1
2 Final Sınavı 70 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Maye, Dügah Maye, Segah Maye makamları anlatımı ve örnek eser icraları.
2 Sazkar (Rast Maye), Irak Maye makamları anlatımı ve örnek eser icraları. 2Hızır bin Abdullah Kitabü'l Edvar-15.yy.pdf
3 Maye Aşiran, Segah Aşiran makamları anlatımı ve örnek eser icraları. SAZKÂR ESERLER.pdf
4 Eviç, Hisar-ı Kadim (Eviç Segah) makamları anlatımı ve örnek eser icraları. EVİÇ ESERLER.pdf
5 Eviç-Huzi ve Beste-i Hisar makamı anlatımı ve örnek eser icraları.
6 Bayati (Birinci Tür, İkinci Tür) makamı anlatımı ve örnek eser icraları. BAYATİ ESER LİSTESİ.pdf
7 Isfahan, Beste Isfahan (Horasanek), Sultan-i Irak, Sultan-i Isfahan, Isfahan Ek makamı anlatımı ve örnek eser icraları. NASIR DEDE-YALÇIN TURA.pdf
8 Vize sınavı.
9 Müstear makamı anlatımı ve örnek eser icraları. MÜSTEAR ESERLER.pdf
10 Ruy-i Irak makamı anlatımı ve örnek eser icraları. RUYİ IRAK ESERLER.pdf
11 Neva (ikinci tür) ve Yegah makamı anlatımı ve örnek eser icraları. ESERLER BÖLÜM -1- HUZİ SON.pdf
12 Nühüft (Neva Aşiran), Rahatfeza makamı anlatımı ve örnek eser icraları. Tanburi Küçük Artin a musical treatise of the eighteenth century 180-204.pdf
13 13.1. Muhayyer Kürdi, Acem Kürdi, Kürdi Aşiran makamı anlatımı ve örnek eser icraları. 13.2. Genel Tekrar MUHAYYER ESERLER.pdf
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295913 Türk müziği nazariyatına ait temel kavramları bilir.
2 1295914 İcracı olarak yetişir.
3 1295915 Türk Müziği repertuvarı zenginleşir ve eserleri, makam ve ezgi, özellikleriyle ele alarak inceleyebilir.
4 1295916 Türk Müziği repertuvarı zenginleşir ve eserleri, usul özellikleriyle ele alarak inceleyebilir.
5 1295917 Türk Müziği repertuvarı zenginleşir ve eserleri teknik ve estetik, özellikleriyle ele alarak inceleyebilir.
6 1295918 Alanında topluluk çalıştırabilir eğitebilir.
7 1295919 Türk müziği kuramını kavramıştır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 2 2 1 2 1
2 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4
3 3 3 4 2 3 2
4 3 3 4 2 3 2
5 3 3 5 2 3 2 3
6 4 5 4 4 5 3 5 4 4 2 2
7 3 2 5 1 1 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek